Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną organu interpretacyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 10 maja 2017 r. (sygn. akt I SA/Po 1313/16).

Brak przychodu czy może zwolnienie?

Spór dotyczył interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Allegro, które wystąpiło z wnioskiem o interpretacje indywidualną, chciała wiedzieć, czy prawidłowe jest jej stanowisko, że rabaty, które są przyznawane użytkownikom w ramach akcji promocyjnych organizowanych lub współorganizowanych przez nią nie stanowią przychodu dla uczestników akcji promocyjnych, a tym samym na spółce nie ciężą obowiązki płatnika podatku PIT w związku z przyznanymi rabatami. W razie gdyby jej stanowisko co do tego, że po stronie uczestników otrzymujących kupony rabatowe nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (niezależnie od faktu, czy użytkownik z przyznanego rabatu ostatecznie skorzystał czy też nie), zostało uznane za nieprawidłowe, spółka chciała potwierdzić, czy w takiej sytuacji spełnione są warunki z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy tym samym do rabatów udzielonych użytkownikom w związku z promocją i reklamą, z których użytkownicy ci skorzystają, zastosowanie znajdzie zwolnienie przedmiotowe wskazane w tym przepisie.

 

Kupony rabatowe to nie przychód

Zdaniem spółki, przyznanie kuponów rabatowych (czyli udzielenie rabatu) osobom dokonującym zakupów za pośrednictwem platformy oraz ich realizacja przez te osoby nie stanowi dla tych osób przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zaznaczyła, że nawet gdyby zdaniem organu wartość rabatów przyznanych przez wnioskodawcę i zrealizowanych przez użytkowników miała stanowić przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dla podmiotów otrzymujących kupony rabatowe, to zastosowanie powinno znaleźć zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, a tym samym wartość kuponów rabatowych powinna być wolna od podatku dochodowego, jeżeli limit kwotowy zwolnienia nie zostanie przekroczony.

Zobacz również: Przedsiębiorca może się uczyć – fiskus zaczyna zmieniać zdanie >>

Sąd potwierdził, że  zarówno otrzymanie kuponu rabatowego, który uprawnia do zakupu towaru lub usługi po cenie uwzględniającej przyznany rabat, jak i jego wykorzystanie przy zakupie towaru lub usługi nie mieści się w ww. zakresie pojęciowym przychodu.

Czytaj w LEX: Świadczenia nieodpłatne a PIT >

Wykorzystanie kuponu rabatowego przy zakupie towaru lub usługi za pośrednictwem platformy internetowej nie powoduje powstania przychodu po stronie kupującego, ponieważ realizując kupon rabatowy, podatnik (kupujący) nie otrzymuje pieniędzy ani wartości pieniężnych, dokonuje zakupu towaru lub usług po cenie uwzględniającej przyznany rabat.

Wyrok NSA z 9 lipca 2019 r., sygn. akt II FSK 2478/17