Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Organ wydał decyzję, ale małżeństwo mieszkające w sąsiedztwie planowanej inwestycji wniosło odwołanie. Zarzucili, że akt ten został podjęty pomimo tego, że inwestycja nie spełnia przesłanki dobrego sąsiedztwa. Podnosili też, że organ nie wskazał, dlaczego uznał farmę fotowoltaiczną za urządzenie infrastruktury technicznej.

Czytaj w LEX: Kluczowe problemy przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy - zasada kontynuacji funkcji i dobrego sąsiedztwa >

Sprawą zajęło się samorządowe kolegium odwoławcze, które postanowiło uchylić decyzję organu pierwszej instancji w części, tj. załącznik graficzny w skali 1:5000 i ustaliło linie rozgraniczające teren inwestycji, zaś w pozostałej części utrzymało ją w mocy. Dlatego też małżeństwo wniosło skargę do sądu administracyjnego. 

 


Mniejsze wymagania dla urządzeń infrastruktury technicznej

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, który wskazał, że zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych w przypadku, gdy nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może nastąpić jedynie w drodze decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Wydanie tego aktu jest możliwe w przypadku łącznego spełnienia wymogów określonych w art. 61 ust. 1 pkt 1 – 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (upzp). Jednakże wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy planowana inwestycja polega na budowie urządzeń infrastruktury technicznej (art. 61 ust. 3 upzp). Nie występuje wówczas konieczność badania istnienia spełnienia warunku tzw. dobrego sąsiedztwa i dostępu do drogi publicznej. Jak już bowiem podkreślał w swoim orzecznictwie NSA (np. wyrok z 3 marca 2011 r., sygn. akt II OSK 2251/10), ze względu na specyfikę takich inwestycji nie może być mowy o dostosowaniu cech zabudowy powstającej do zabudowy istniejącej.

Czytaj także: Planowanie przestrzenne nadal w lesie >>>
 

Farmy fotowoltaiczne to urządzenia infrastruktury technicznej

Istota sporu koncentrowała się wokół kwestii, czy planowane przedsięwzięcie stanowi urządzenie infrastruktury technicznej z art. 61 ust. 3 upzp, czego konsekwencją będzie uznane, że w sprawie nie będzie miał zastosowania art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 upzp, czyli organ nie będzie badał przesłanek zachowania zasady dobrego sąsiedztwa oraz dostępu inwestycji do drogi publicznej. Rozpoznający sprawę WSA podkreślił, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie zawiera definicji urządzeń infrastruktury technicznej, ale przeważające stanowisko judykatury wskazuje, że farmy fotowoltaiczne są takimi urządzeniami (np. wyroki NSA: z 27 września 2017 r., sygn. akt II OSK 158/16; z 13 września 2017 r., sygn. akt II OSK 64/16; oraz z 21 czerwca 2017 r., sygn. akt II OSK 2637/15).

Sprawdź w LEX: W jakiej odległości można wybudować dom po 16.07.2019 r., jeśli w pobliżu znajduje się farma wiatrowa? >

Natomiast pojęcie infrastruktury nie ogranicza się jedynie do urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej, ale obejmuje także urządzenia, które służą do jej wytwarzania. Dlatego też należy uznać, że urządzeniami infrastruktury technicznej są przewody lub urządzenia techniczne stosowane do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania, dystrybucji oraz użytkowania energii elektrycznej.

Sprawdź w LEX: Który organ obecnie jest właściwy do zmiany pozwolenia na budowę farmy wiatrowej, starosta czy wojewoda, jeśli pozwolenie na budowę wydał starosta? >

 

Analiza była zbędna

WSA wskazał, że decyzja organu pierwszej instancji posiadała jeden załącznik graficzny w postaci mapy w skali 1:5000. Jednak w sytuacji, gdy nie ma wymogu spełnienia przesłanki z art. 61 ust. 1 pkt 1 upzp, to nie ma też konieczności wyznaczania obszaru analizowanego i sporządzania analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu. Nie istniał więc obowiązek dołączenia załączników, które zawierałyby jej wyniki. Sąd uznał, że okoliczność ta nie stanowiła naruszenia prawa, ale rozstrzygnięcie kolegium o zmianie decyzji w tym zakresie było słuszne, ponieważ załączona mapa została przedłożona w niewłaściwej skali. Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę.

Wyrok WSA w Łodzi z 16 lipca 2019 r. sygn. akt II SA/Łd 312/19