– Rolnikom kwalifikującym się do kategorii mikro i małych przedsiębiorstw przysługuje skorzystanie z mechanizmu osłonowego, zabezpieczającego przed podwyżką cen energii elektrycznej – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, który wraz z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim przedstawił regulacje prawne dotyczące cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych prowadzących działalność rolniczą.

31 lipca Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Wśród przepisów tej ustawy znajduje się regulacja mówiąca o zmianie terminu  składania oświadczeń na 13 sierpnia 2019 r. Czytaj też: 13 sierpnia to nowy termin na oświadczenia w sprawie cen energii - zdecydował Sejm

 

Rolnicy w grupie uprawnionych

W związku z kierowanymi do Ministerstwa Energii i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pytaniami nt. stosowania przepisów ustawy do odbiorców końcowych prowadzących działalność rolniczą, resorty wyjaśniają, że w opinii ME i MRiRW rozwiązania te mają również zastosowanie do podmiotów prowadzących działalność rolniczą.

Sprawdź w LEX: Czy budynki położone na gruncie sklasyfikowanym jako Ls mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości z uwagi na fakt, że służą do działalności rolniczej? >

Jak wyjaśnia Krzysztof Tchórzewski, były sugestie, by termin na złożenie oświadczenia był jeszcze dłuższy, ale znacząco opóźniłoby to wypłaty rekompensat spółkom energetycznym oraz termin zmiany umów odbiorcom.

 

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podkreśla, że rolnicy mają prawo skorzystać z rozwiązań przewidzianych w ustawie o cenach prądu. - Niezależnie od posiadanej umowy na dostawę energii elektrycznej oraz stosowanej taryfy w rozliczeniach z zakładem energetycznym, rolnicy i przedsiębiorstwa sektora rolnego mają zagwarantowane takie same warunki jak inni przedsiębiorcy – powiedział.

Sprawdź w LEX: Czy mogą być zarejestrowani i rozliczać VAT obydwoje małżonkowie, gdy mąż prowadzi gospodarstwo rolne (VAT), a żona wykonuje działalność gospodarczą (w tym usługi rolnicze)? >

Jak wyjaśnia, w zależności od wielkości gospodarstwa rolnego, w szczególności liczby osób zatrudnionych, osiąganych przychodów, przepisy unijne dotyczące pomocy w rolnictwie (Rozporządzenia Komisji nr 702/2014) zaliczają rolników do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw. Te same kryteria wynikają z krajowych przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców. -  Dlatego warunkiem skorzystania z przygotowanych rozwiązań jest spełnienie odpowiednich kryteriów – dodaje Ardanowski.

Czytaj też: Resort energii przypomina o składaniu oświadczeń do firm energetycznych>>

Kto jest przedsiębiorcą?

Minister zachęca rolników, którzy korzystają z taryfy C, aby podobnie jak przedsiębiorcy z innych branż, skorzystali z  rozwiązań stabilizujących ceny prądu. - Apeluję do wszystkich, którzy spełniają te kryteria, żeby do 13 sierpnia złożyli oświadczenia potwierdzające ich status, po to aby w II półroczu br. mogli skorzystać z zamrożonych cen energii. Jest to ważne, bo przecież musimy dbać o koszty w rolnictwie. Od tych kosztów zależy również nasza konkurencyjność – podkreślił.

Sprawdź w LEX: Jak rolnik ryczałtowy, prowadzący działalność gospodarczą powinien udokumentować sprzedaż sianokiszonki? >

Zgodnie z prawem unijnym, a także przepisami prawa krajowego, przedsiębiorcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Resort podkreśla, że:

 

  • rolnicy korzystający z grupy taryfowej G nie muszą składać oświadczenia i zamrożenie ceny energii elektrycznej przysługuje im automatycznie z mocy ustawy;
  • mikro i mali przedsiębiorcy będący rolnikami, korzystający z innych taryf niż G, którzy dotychczas nie złożyli oświadczeń, aby w II półroczu skorzystać z zamrożonych cen energii, powinni złożyć do sprzedawców energii, z którymi łączą ich aktualne umowy, najpóźniej do 13 sierpnia, oświadczenie (według wzoru z załącznika nr 1 do ustawy) potwierdzające ich status jako zatrudniających mniej niż 10 pracowników albo 50 pracowników i których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln albo 10 mln EUR;
  • rolnicy będący średnimi i dużymi przedsiębiorcami, będą uprawnieni do złożenia do Zarządcy Rozliczeń Cen wniosku o dofinansowanie, stanowiące pomoc de minimis. Wnioski o tę pomoc będzie można składać w październiku za okres lipiec-wrzesień oraz w styczniu za okres październik-grudzień.

Firmy rodzinne także uprawnione

Resort rolnictwa podkreśla, że wskazana wyżej interpretacja dotyczy również innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na ich formę prawną oraz źródła finansowania. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą. Mogą to być również podmioty nienastawione na zysk. Przykłady takich podmiotów: fundacje, stowarzyszenia, niepubliczne szkoły, kościoły (parafie) i związki wyznaniowe.

Sprawdź w LEX: Czy od uzyskanych przychodów ze sprzedaży drewna odzyskanego z gruntów rolnych trzeba zapłacić podatek dochodowy? >

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych w dalszym toku prac legislacyjnych procedowana będzie w Senacie RP, następnie zostanie przekazana do podpisu przez Prezydenta RP.

Ministerstwo Energii publikuje oświadczenie odbiorcy energii oraz instrukcję wypełniania wniosku