Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej krytykuje projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może się wiązać z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej. Przede wszystkim podkreśla, że wyłączono z niej inne uciążliwe inwestycje, jak składowiska śmieci, wytwórnie cementu, czy np. zakłady produkujące pustaki. Ponadto podkreślają, że jeśli projekt stanie się obowiązującym prawem wszystkie podmioty które dotychczas nie uzyskały prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (czy też zgłoszenia) z dniem 1 lipca 2019 r. wejdą w tryb nowej ustawy. To spowoduje eliminacje większości inwestycji na różnym stadium zaawansowania. - Rolnicy, którzy znajdą się w takiej sytuacji prawnej niejednokrotnie zainwestowali olbrzymie środki na realizację projektu tj. kupno nieruchomości, opracowanie projektu budowlanego i raportu oddziaływania na środowisko, zaciągnęli kredyty, podpisali umowy na dostawę urządzeń – podkreśla Aleksander Dargiewicz, z KZP-PCH. - Czy ustawodawca zwróci rolnikom koszty poniesione  w związku z nowym prawem które ogranicza im  możliwość czerpania korzyści materialnych z ich majątku i  z ich własnych nieruchomości – pyta retorycznie Aleksander Dargiewicz. Obecnie nie ma ograniczeń odległościowych.

 

 

Co przewiduje projekt tzw. ustawy odorowej

Zgodnie ze skierowanym na początku kwietnia do konsultacji projektem fermy dla ponad 500 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) będą musiały być w odległości co najmniej 500 metrów od zabudowy mieszkalnej. W przypadku mniejszych obiektów odległość ta wyniesie od 210 do 500 m.  Projekt dokładnie mówi, że minimalną odległość wyznacza się w następujący sposób:

  • dla chowu lub hodowli zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP i nie większej niż 500 DJP minimalna odległość = DJP [m],
  • dla chowu lub hodowli zwierząt w liczbie większej niż 500 DJP

Projekt umożliwia wybudowanie fermy w bliższej odległości pod warunkiem, że właściciele wszystkich mieszkań, domów i gospodarstw agroturystycznych znajdujących się na chronionym terenie wyrażą na to zgodę.. Zgoda będzie miała formę aktu notarialnego z wpisem do ksiąg wieczystych.
Zgodnie z projektem do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy dotyczących postępowań w sprawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu prowadzonych w stosunku do planowanych przedsięwzięć sektora rolnictwa, których funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej, będą już stosowane przepisy nowej ustawy.

Za dużo skarg na uciążliwe zapachy

Resort zmienia przepisy, bo chce, by do Inspekcji Ochrony Środowiska trafiało mniej skarg na uciążliwe zapachy. W 2018 r. wpłynęło ich 2655. Najwięcej w województwach łódzkim i mazowieckim. To aż 79 proc. wszystkich skarg dotyczących zanieczyszczeń środowiska.  - Naszym zdaniem nie ma przesłanek do twierdzenia, że fermy powodują jakiekolwiek większe zagrożenia (odory), niż inne obiekty przemysłowe, przemysł ciężki, oczyszczalnie ścieków, przemysł papierniczy i wiele innych , na które nie nakłada się tego typu ograniczeń. Jednak ustawodawca nie planuje ograniczać ich rozwoju, tym bardziej, niż wynika to z konieczności przestrzegania obowiązujących i powszechnie stosowanych norm i przepisów - podkreśla Aleksander Dargiewicz. Zdaniem związku zaś zaproponowane odległości zablokują też możliwość rozwoju  małych gospodarstw. Przy bliskiej lokalizacji gospodarstw na wsiach nie będzie możliwe zachowanie minimalnych odległości ze względu na konieczność sumowania ilości DJP i zwiększania się tym samym minimalny dystans od np. budynku mieszkalnego sąsiedniego gospodarstwa. Ograniczy to możliwość rozwoju już istniejących gospodarstw, będzie prowadziło również do licznych konfliktów sąsiedzkich.

W latach 2010-2015 do Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska wpłynęły 1203 wnioski o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na chowie i hodowli zwierząt powyżej 210 DJP. W okresie tym liczba skierowanych do RDOŚ wniosków o uzgodnienie  inwestycji wzrosła o 259 proc.