Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych - tzw. ustawa o cenach prądu, obowiązuje od 29 czerwca 2019 r. Kilka dni temu minister energii podpisał rozporządzenie do tej ustawy - w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.

Głównym celem rozporządzenia jest określenie zasad rozliczania pomiędzy przedsiębiorstwami obrotu a Funduszem Wypłat Różnicy Ceny oraz sposobu wyznaczania obowiązujących 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorców końcowych (cen odniesienia).

Oświadczenia konieczne, bo przedsiębiorca nie wie, komu naliczyć mniej

Zgodnie z ustawą, zachowanie w II półroczu 2019 r. uprawnienia do cen prądu na poziomie 2018 r. przez odbiorców końcowych - wymaga złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego.

Resort zaznacza, że przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają takich informacji. A takie oświadczenie będzie podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.

 

Do kiedy oświadczenia?

Zachowanie uprawnienia do stabilizacji cen prądu na poziomie 2018 r. w II półroczu 2019 r. mają odbiorcy końcowi z następujących grup:

  • mikro i mali przedsiębiorcy,
  • szpitale,
  • jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,
  • inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Oświadczenia należało składać do 27 lipca 2019 r. do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego. Ministerstwo Energii, a za jego sprawą firmy energetyczne, wydłużyło termin, widząc, że wiele uprawnionych podmiotów się nie wyrobi do soboty. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ustawy.

Czytaj również: Termin złożenia oświadczeń w sprawie cen energii mija w poniedziałek 29 lipca >>

Związek Miast Polskich wywalczył najważniejsze zapisy

Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacyjnych, który brał udział w pracach nad ostatecznym kształtem rozporządzenia, podkreśla, że udało się wprowadzić do niego rozwiązania, które ułatwią i uproszczą procedurę wnioskowania. Za sukces można też uznać dopracowanie części pojęć zawartych w rozporządzeniu, zwłaszcza w kontekście ustawy o zamówieniach publicznych, co pozwoli na pominięcie w procedurach wnioskowania setek stron dokumentów.

Głównym celem rozporządzenia do ustawy o cenach prądu jest określenie zasad rozliczania pomiędzy przedsiębiorstwami obrotu a Funduszem Wypłat Różnicy Ceny oraz sposobu wyznaczania obowiązujących 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorców końcowych (cen odniesienia). Konsultacje rozporządzenia odbyły się dwukrotnie: w marcu oraz lipcu br.

Znowelizowana w czerwcu ustawa o cenach prądu zakłada, że za pierwsze półrocze 2019 r. sprzedawcy energii elektrycznej będą ubiegać się o zwrot różnicy między ceną zakupu a zamrożoną ceną sprzedaży do odbiorców końcowych na zasadach określonych w pierwotnej wersji ustawy - z grudnia 2018 r. Za drugie półrocze wypłata różnicy ceny będzie dotyczyć sprzedaży do odbiorców końcowych z zamrożoną ceną - gospodarstw domowych, szpitali, jednostek finansów publicznych, mikro- i małych firm. Pozostałe firmy będą kupować energię na rynku i mogą starać się o zwrot w innym trybie - na zasadach pomocy de minimis.

Rozporządzenie wejdzie w życie 21 dni po jego publikacji. Potem dostawcy energii będą mieli 7 dni na przypomnienie odbiorcom o konieczności złożenia wniosku. Od tego momentu odbiorcy muszą w ciągu 14 dni złożyć wniosek.

Proces legislacyjny rozporządzenia jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji