Działanie resortu jest konsekwencją pisma Ministerstwa Energii informującego o wejściu w życie "Ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych", która reguluje sposób ustalania ceny i stawki opłat za energię elektryczną odbiorcom końcowym w 2019 roku.

Czytaj: Kolejne zmiany do ustawy prądowej mogą wejść w życie>>
 

Zgodnie z nowymi przepisami, odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są

  •     mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorstwami,
  •     szpitalami,
  •     jednostkami sektora finansów publicznych,
  •     innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

mają obowiązek złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego. Będzie to podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r., ze względu na to, że przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają takich informacji.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ustawy. Oświadczenia należy składać do 27 lipca br. do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego.