Ustawa z 13 czerwca 2019 r. znowelizowała ustawę z 28 grudnia ubiegłego roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Czytaj: Ustawa prądowa jeszcze raz poprawiona>>
 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przez cały 2019 r. przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną określa ceny i stawki opłat za energię elektryczną w wysokości cen stosowanych w dniu
31 grudnia 2018 r. i nie wyższej niż ceny i stawki stosowane w dniu 30 czerwca 2018 r
.

Dostawca energii przedstawi nowe warunki

Ustawa nakłada na odbiorcę końcowego, z wyjątkiem odbiorców z grupy taryfowej G, obowiązek złożenia, w terminie 28 dni od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, przedsiębiorstwu będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z danym odbiorcą, oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ustawy nowelizującej. Ze względu na to, że po złożeniu oświadczenia mogą wystąpić przesłanki, które nie będą uprawniały lub pojawią się okoliczności uprawniające danego odbiorcę do korzystania z art. 5 ust. 1 ustawy nowelizowanej, odbiorca końcowy został zobowiązany, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powodującego zmianę statusu odbiorcy, do poinformowania przedsiębiorstwa o utracie takiego uprawnienia lub jego uzyskaniu. Również każde zawarcie kolejnej umowy ze sprzedawcą (dotychczasowym lub nowym) musi być poprzedzone złożeniem powyższego oświadczenia.

Świadectwa przetargowe ważne dłużej

Zmiany wprowadzone w ustawie o efektywności dotyczą wydłużenia terminu ważności wszystkich świadectw przetargowych do 30 czerwca 2021 r. Przyjęte rozwiązanie pozwoli zniwelować opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków o wydanie świadectw efektywności energetycznej URE, a także uniknąć niedoborów na rynku świadectw w 2020 r.

 


Wsparcie przy zakupie elektrycznych pojazdów

Zmiany w ustawie o biokomponentach rozszerzają o osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej krąg beneficjentów, którzy mogą uzyskać wsparcie zakupu nowych pojazdów kategorii M1, wykorzystujących do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych lub wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną. Wsparcie dla nowej grupy podmiotów następować będzie bez konkursu, na wniosek, w trybie ciągłym do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na wsparcie w danym roku.
 Zgodnie z nowymi przepisami, minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania i rozliczania wsparcia osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej, w tym wysokość wsparcia.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem, o którym mowa w art. 7 tej ustawy, tzn. art. 55 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, które stosuje się od dnia 30 czerwca 2019 r.