Okręgowy inspektor pracy nakazał pracodawcy Markowi A. (dane zmienione), będącemu franczyzobiorcą restauracji fast food, zapewnić szatnię dla mężczyzn w taki sposób, aby na każdego korzystającego z niej pracownika przypadało co najmniej 0,5 m2 wolnej powierzchni podłogi oraz żeby każdy miał dwie szafy pojedyncze lub jedną szafę podwójna. Pracodawca wniósł odwołanie, podnosił, że inspektor nie wziął pod uwagę organizacji pracy panującej w zakładzie. Organ drugiej instancji utrzymał jednak rozstrzygnięcie w mocy. Marek A. postanowił więc wnieść skargę do sądu administracyjnego.

Sprawdź w LEX: Czy korzystanie przez pracownika z szafki pracowniczej jest jego obowiązkiem? >

 


Pracownicy nie mogli przechowywać odzieży

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, który wskazał, że podstawowy zarzut dotyczył nieprawidłowej wykładni §14 ust. 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca twierdził bowiem, że inspekcja niesłusznie przyjęła, że ilość szafek pracowniczych nie jest warunkowana ilością korzystających z nich osób niezależnie od systemu czasu pracy panującego w zakładzie lub też od przyjętej w organizacji pracy. W ocenie Sądu zarzut ten był bezzasadny. Wskazany przepis jasno stanowi, że szatnia podstawowa powinna być wyposażona w dwie szafy pojedyncze lub jedną szafę podwójną dla każdego korzystającego z niej pracownika. Tymczasem stwierdzony i niekwestionowany w skardze stan faktyczny, potwierdził, że pracodawca nie zapewnił wszystkim pracownikom optymalnych warunków higienicznych do przechowywania odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz odzieży własnej. Zachowanie to stało w sprzeczności nie tylko ze wskazanym przepisem załącznika do rozporządzenia, ale także z art. 207 § 2 pkt 2 ustawy Kodeks pracy, który kreuje po stronie pracodawcy obowiązek zapewniania przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czytaj także: Potrzebne zmiany w prawie przy badaniu trzeźwości pracowników >>>

Liczba zatrudnionych ma wpływ na szafy

WSA wskazał, że z nie zgadza się z tezą skargi, że określone w § 14 ust. 3 załącznika nr 3 ww. rozporządzenia, wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych odnoszą się do "pracownika korzystającego", a nie "pracownika zatrudnionego". W ocenie pracodawcy miałoby to bowiem świadczyć o tym, że dopuszczalne jest przypisanie jednej szafki kilku pracującym na zmiany pracownikom, w sytuacji, gdy po skończonej pracy zwalniają szafki, a odzież roboczą zabierają do domu. Sąd jednak zwrócił uwagę, że § 111 ust. 1 rozporządzenia, nakazuje, aby pracodawca zapewnił pracownikom pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane m.in. do liczby zatrudnionych pracowników i warunków, w jakich wykonywana jest praca

 

Pracownik nie musi zwolnić szafy na koniec dnia

Natomiast § 9 ust. 2 pkt 3 zał. nr 3 rozporządzenia stanowi, że szatnie podstawowe przeznaczone są do przechowywania odzieży własnej pracowników oraz odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej. W konsekwencji, WSA uznał, że w tego rodzaju szatni pracownik ma prawo przechowywać własną odzież w trakcie pracy oraz odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej po zakończeniu dnia pracy. Wbrew twierdzeniom skargi, nie ma on obowiązku zwolnienia szafy, by udostępnić ją kolejnemu pracownikowi, który rozpoczyna pracę na kolejnej zmianie. Oznacza to, że każdy pracownik korzystający z szatni podstawowej ma prawo dostępu do dwóch szaf pojedynczych lub jednej szafy podwójnej. Dlatego zapewnienie 35 pracownikom 13 podwójnych szaf nie spełniało wymogów prawa. Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę pracodawcy.

Wyrok WSA w Poznaniu z 5 czerwca 2019 r., sygn. akt II SA/Po 917/18

Czytaj w LEX:

Czy w baraku na budowie muszą być zapewnione szafki odzieżowe dla pracowników? >

Czy przełożony ma prawo do posiadania klucza od prywatnej szafki pracownika mieszczącej się w zakładzie pracy? >

Wymagania szczegółowe dla konkretnych pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych wynikające z przepisów bhp >

Warunki przechowywania odzieży ochronnej oraz odzieży i obuwia roboczego - szatnie >