WSA: Organy podatkowe są związane danymi z ewidencji gruntów

Ordynacja Podatki i opłaty lokalne

Skarżąca kwestionowała opodatkowanie jej gruntów podatkiem od nieruchomości, których status wynikał z ewidencji prowadzonej przez starostę. WSA w Olsztynie nie zgodził się z jej argumentami, ponieważ organy podatkowe są związane danymi z ewidencji gruntów i nie mogą przeprowadzać postępowania dowodowego w tym zakresie.

23.01.2019

WSA: Przeniesionego dyrektora gimnazjum nie odwołuje burmistrz

Zarządzanie oświatą

Były dyrektor gimnazjum został z mocy prawa przeniesiony na stanowisko wicedyrektora w szkole podstawowej. WSA stwierdził, że zarządzenia o jego odwołaniu nie wydaje wójt i w tym zakresie wydany akt był zgodny z prawem. Jednakże o jego nieważności przesądził między innymi brak materialnoprawnej podstawy odwołania.

23.01.2019

WSA: Nie ma awansu w wojsku po 50 roku życia

Prawo pracy

Podoficer sztabowy w Wojskach Obrony Terytorialnej nie otrzymał powołania do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów zawodowych, gdyż był za stary. Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodził się z decyzją ministra obrony narodowej, że interes społeczny nie przemawia za awansowaniem starszych żołnierzy.

23.01.2019

NSA: Akty zgonu i małżeństw sprzed 80 lat mogą być udostępniane

Administracja publiczna

Można udostępniać akta małżeństw i zgonów po 80 latach, lecz podlega to badaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Wyrok, choć idący w dobrym kierunku, jednak oznacza kolejne lata niepewności dla badaczy regionu i genealogów.

23.01.2019

NSA: Zabytek nie był chroniony przez bezczynność wójta

Administracja publiczna Budownictwo

Wójt nie stworzył w terminie gminnej ewidencji zabytków, która chroniłaby budynki przed nieuzgodnioną z wojewódzkim konserwatorem rozbiórką. NSA uznał, że niedopuszczalne byłoby przyjęcie, że w razie bezczynności wójta ochrona wynikająca z przepisów przejściowych trwa w nieskończoność.

22.01.2019

WSA: Diagnosta jak saper - może pomylić się tylko raz

Prawo gospodarcze

Z uwagi na rolę diagnosty przy zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego wymaga się od niego nadzwyczajnej staranności. Stąd niezależnie od wagi uchybienia oraz jego przyczyny, nieprawidłowe przeprowadzenie badania albo wydanie zaświadczenia niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami zawsze skutkuje odebraniem mu uprawnień - wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

21.01.2019

SA: Weksel nieskuteczny, skoro roszczenie było przedawnione

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Następca prawny banku wniósł przeciwko pozwanemu pozew o zapłatę na podstawie weksla. Weksel wypełniono kilka miesięcy po upływie 3-letniego okresu przedawnienia roszczenia, które było podstawą wystawienia weksla. Roszczenie powoda było więc niezasadne - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

21.01.2019

WSA: Azyl nie może sterylizować zwierząt

Samorząd terytorialny

Sterylizacją i kastracją zwierząt może zajmować się tylko podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt. Rada gminy musi wskazać z nazwy i adresu podmioty, które zajmą się realizacją zadań związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiem bezdomności – stwierdził WSA w Rzeszowie.

21.01.2019

WSA: Indywidualne nauczanie dziecka tylko za zgodą obojga rodziców

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Wniosek o objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem może być złożony przez jednego z rodziców, ale drugiego należy jednocześnie o tym fakcie zawiadomić. Jeżeli sprzeciwi się wydaniu orzeczenia, organ powinien zawiesić postępowanie do czasu, gdy sąd rodzinny podejmie za rodziców decyzję. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

21.01.2019

WSA: Dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły to obowiązek gminy

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Rodzice mają prawo żądać, by gmina zorganizowała dowóz ich niepełnosprawnego dziecka do szkoły. Nie muszą przy tym zgadzać się na propozycję gminy samodzielnego dowozu za zwrotem kosztów - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

19.01.2019

SA: Pośmiertne wspomnienie osoby publicznej to nie atak na nią

Prawo cywilne

Nie narusza dóbr osobistych osoby bliskiej zmarłej informacja prasowa, która odwołując się do tradycji epitafiów, zawiera jednocześnie krytykę postawy ideologicznej zmarłej osoby - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie. Ale dodał, że jej prawidłowe odczytanie wymaga jednak znajomości nie tylko kodu kulturowego, ale też kontekstu w jakim została użyta.

19.01.2019

SN: Oskarżony o zabójstwo się wybiela? Biegły psycholog tego nie zbada

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Ocenę wiarygodności dowodów przeprowadza sąd orzekający w sprawie. Psycholog może pomóc ustalić w szczególności jaki jest poziom intelektualny oskarżonego, czy rozumie on podstawowe normy społeczne. Biegły nie może jednak oceniać materiału dowodowego - przypomniał Sąd Najwyższy.

19.01.2019

WSA: Przedsiębiorca nie zawsze zapłaci za nierejestrowanie pracy kierowcy

Prawo pracy

Kierowca wylogował kartę z tachografu i nie rejestrował swoich aktywności. Przedsiębiorca miał ponieść za to naruszenie karę w wysokości ponad 5 tys. zł. Rozpoznający jego skargę WSA w Gorzowie Wielkopolskim uznał, że przedsiębiorca nie zawsze ma wpływ na naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego, szczególnie gdy dochodzi do tego z powodu zachowania osób trzecich, którym nie był w stanie się przeciwstawić.

18.01.2019

SN: Adwokat nie szkolił się, bo miał za daleko do Izby

Prawnicy

Dystans między miejscem zamieszkania a miejscem szkolenia, który wynosi ok. 80 km nie może być przeszkodą w wypełnianiu obowiązku samokształcenia przez adwokata - orzekł Sąd Najwyższy. I wskazał, że są także inne formy uzupełniania wiedzy.

18.01.2019

TK: Niekonstytucyjne zmiany w ustawie o IPN 

Prawo karne

Przepisy nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej zawierające pojęcia "ukraińscy nacjonaliści" i "Małopolska Wschodnia" są niezgodne z konstytucją - stwierdził w czwartek Trybunał Konstytucyjny. Natomiast TK umorzył skargę ws. nowelizacji ustawy o IPN w części dotyczącej karania za sformułowania typu "polskie obozy śmierci".

17.01.2019

NSA: Zakaz reklamy aptek i leków jest w interesie publicznym

Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna Farmacja

Właściciel apteki musi sobie zdawać sprawę, że leki nie są zwykłym towarem rynkowym - obrót lekami musi więc być i jest reglamentowany przez państwo. To oznacza, że właściciel nie będzie mógł korzystać z pełni wolności gospodarczej, a więc również stosować typowych działań marketingowych, które zwiększałyby sprzedaż leków

17.01.2019