Rada Miejska w Mielcu podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zawarła w niej postanowienie w sprawie wyrażenia bądź nie wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikatów drogą elektroniczną. W deklaracji znalazł się też zapis: „Adres punktu wywozowego (jeżeli jest inny niż adres nieruchomości na której powstają odpady) – należy wskazać dokładne miejsce ustawienia pojemników na odpady zmieszane oraz odpady zbierane w sposób selektywny”. Właściciela nieruchomości zobowiązano też do określania (Tak lub Nie) czy wskazany punkt wywozowy jest wspólny dla więcej niż jednej nieruchomości.  A także czy deklaracja dotyczy całej czy też części nieruchomości.

 

Prezydent: takie dane potrzebne do weryfikacji

Prezydent miasta odnosząc się do zapisu odnośnie wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikatów drogą elektroniczną wyjaśniał, że głównej mierze ma to się przyczynić do sprawnego ściągnięcia należności i jest związane z wprowadzeniem tzw. „Miejskiego SMS”, który umożliwia np. przypomnienie o terminie płatności, zmianach formularza deklaracji czy stawek za wywóz odpadów.

Czytaj w LEX: Opracowanie i uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie >

Prezydent wyjaśnił też, że regulamin utrzymania czystości i porządku przewiduje możliwość ustawienia pojemników z odpadami na innej nieruchomości, a „podczas kontroli prawidłowości danych zawartych w deklaracji w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, weryfikacji podlega pojemnik na odpady ze wskazanego przez właściciela miejsca ustawienia”. Dodatkowo informacja ta jest niezbędna w celu sprawnej obsługi mieszkańców w zakresie odbioru odpadów.

Konieczność wskazania czy punkt wywozowy jest wspólny dla więcej niż jednej nieruchomości prezydent uzasadnił, że informacja ta ma ona na celu weryfikację poprawności danych wpływających na wysokość opłaty, bo przypadku wspólnego punktu wywozu wszyscy właściciele nieruchomości odpowiadają solidarnie za selektywna zbiórkę odpadów, co ma realne przełożenie na wysokość zadeklarowanej opłaty.

Czytaj w LEX: Treść regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy  >

Także koniecznością weryfikacji prawidłowości naliczonej opłaty prezydent uzasadnił wymóg wskazania czy opłata dotyczy całości czy części. Organ wskazał, że jeżeli deklaracja składana jest dla części nieruchomości właściciel powinien złożyć kolejną deklarację lub przedstawić informacje odnośnie zaistniałej sytuacji.

Czytaj też: RIO: W deklaracji śmieciowej nie można wymagać symbolu PKD

Deklaracja ma służyć tylko wyliczeniu opłaty

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdziło, że wskazane zapisy są niezgodne z przepisami art. 6m ust 1a i 1b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które wyszczególniają, jakich danych można żądać w deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawdź w LEX: Czy można wystawić jeden tytuł wykonawczy na zaległości dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi objęte różnymi decyzjami, za różne lata? >

RIO stwierdziło, że zakwestionowane dane nie służą określeniu wysokości opłaty a taki jest ich cel ustawowy, ale do komunikatów, mających w szczególności ułatwić przeprowadzenie egzekucji. Nadto z treści deklaracji nie wynika, o jakiego rodzaju komunikaty chodzi. 

Sprawdź w LEX: Czy osoba wynajmująca apartament przez pośrednika powinna złożyć deklarację za gospodarowanie odpadami jako mieszkaniec, czy na nieruchomość niezamieszkałą? >

Wymagane przez miasto dane mają ułatwić obsługę mieszkańców i służą celom kontrolnym a nie obliczeniu opłaty. Nadto adres punktu wywozowego nie ma związku z wyliczeniem opłaty. Podobnie jak okoliczność czy punkt wywozu jest wspólny dla więcej niż jednej nieruchomości.

Sprawdź w LEX: Jak powinien postąpić organ podatkowy w przypadku, jeśli nastąpiła zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel otrzymał zawiadomienie, ale nie uiszcza opłaty w wysokości wskazanej w zawiadomieniu? >

 

Deklaracja dotyczy tylko całej nieruchomości

RIO podniosła, że przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posługują się pojęciami „nieruchomość”, „właściciele nieruchomości” oraz stanowią o odpadach powstałych na nieruchomości. Brak jest podstaw prawnych do składania deklaracji dotyczących części nieruchomości, gdyż deklaracja ma dotyczyć nieruchomości (art. 6m ust. 1 ustawy). Nie ma podstaw prawnych żądanie danych dotyczących tego, czy deklaracja odnosi się do całej nieruchomości, czy też do jej części. Co więcej, taka regulacja wprowadzać może w błąd, sugerując możliwość złożenia deklaracji w zakresie części nieruchomości, bez wskazania, jak należy rozumieć to pojęcie.

Uchwała RIO w Rzeszowie z 30 lipca 2019 nr XVIII/1981/2019