Rada gminy ustaliła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Z treści deklaracji wynika, że dotyczy ona nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.  W załączniku „Dane składającego deklarację” zobowiązano go do podania symbolu PKD.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie stwierdziło nieważność tego zapisu. Uzasadniło, że rodzaj prowadzonej działalności nie ma wpływu na ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Żądanie takich danych nie znajduje uzasadnienia w art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z nim organ stanowiący określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości tej opłaty.  Nie uprawnia do tego również przepis art. 6m  ust. 1b tej ustawy, wskazujący dane, których podania może wymagać organ stanowiący .

Czytaj też: RIO: Imię ojca i matki w formularzu podatkowym narusza RODO>>

Ważna liczba nie nazwiska

RIO za niezgodne z prawem uznało zobowiązanie składającego deklarację do podania nazwisk i imion osób zamieszkujących nieruchomość. Jest to nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych mieszkańców. Przepis art. 6m ust. 1b pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje, że rada gminy określając wzór deklaracji może wymagać podania jedynie imienia i nazwiska lub nazwy właściciela nieruchomości oraz adresu jego miejsca zamieszkania lub siedziby - nie dotyczy to osób zamieszkałych na nieruchomości nie będących właścicielami. Danymi wpływającymi na wysokość opłaty nie są więc imiona i nazwiska mieszkańców nieruchomości tylko ich liczba.

 


Kiedy trzeba złożyć nową deklarację

RIO zakwestionowało też treść pouczenia zawartego w deklaracji. Postanowiono w nim m. in., iż w przypadku zmiany „określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości” właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Organ nadzoru wskazał, że gmina nie przejęła odbierania odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych. Zgodnie z art. 6i ust. 1 pkt 1 ustawy obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zmiany jej wysokości na nieruchomościach zamieszkałych uzależniony jest od faktu zamieszkiwania na danej nieruchomości i liczby mieszkańców. Natomiast zakwestionowane sformułowanie uzależnia złożenie deklaracji od zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości.

Zdaniem Kolegium, zmiana ilości odpadów powstających na danej nieruchomości nie stanowi przesłanki do zmiany deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Ma ona jedynie znaczenie dla obowiązków deklaracyjnych właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, pod warunkiem jednak, że gmina objęła ich systemem gospodarowania odpadami.

Uchwała Kolegium RIO w Lublinie z dnia 21 stycznia 2019 r. uchwała Nr 13/2019

Zobacz też w LEX:

Zezwolenie na gospodarowanie odpadami po zmianach z 20 lipca 2018 r.

Terminy na uruchomienie selektywnej zbiórki odpadów

Naliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi