Uchwała zapadła na posiedzeniu niejawnym Izby. Jest bardzo korzystna dla pracowników tego sektora gospodarki.

Problem podjęto w sprawie z powództwa leśnika Tadeusza N., który wystąpił do sądu przeciwko jednemu z nadleśnictw o zapłatę odprawy emerytalnej.

Sądy obu instancji oddaliły powództwo byłego pracownika nadleśnictwa, zatrudnionego w od 1 czerwca 1982 r. do 24 października 1986 r.

Czytaj: Odprawę emerytalną nauczyciel otrzyma tylko raz

Podstawą nieuwzględnienia pozwu było ustalenie, że Tadeusz N. 24 października 1986 r. przeszedł na rentę inwalidzką, w związku z czym pracodawca wypłacił mu z tego tytułu odprawę rentową na zasadach określonych w przepisach płacowych dotyczących wynagradzania pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach zgrupowanych w Lasach Państwowych (w kwocie odpowiadającej 150% ówczesnego najniższego wynagrodzenia).

 


Druga odprawa

Powód został ponownie zatrudniony w tym samym nadleśnictwie 1 grudnia 1987 r. i świadczył pracę aż do 20 listopada 2015 r., kiedy to przeszedł na emeryturę i rozwiązał stosunek pracy.

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę były pracownik zażądał od nadleśnictwa wypłaty drugiej odprawy emerytalnej, przewidzianej ustawą z 28 września 1991 r. o lasach.

Wysokość takiej odprawy odpowiada trzykrotnemu albo sześciokrotnemu wynagrodzeniu należnemu pracownikowi za ostatni miesiąc zatrudnienia, w zależności od czasu stażu.

Nadleśnictwo odmówiło wypłaty, wskazując, że odprawa emerytalno-rentowa przewidziana w ustawie o lasach ma charakter jednorazowy, a pracownik już wcześniej ja pobrał.

Pytanie prawne 3 sędziów

Sąd Najwyższy, do którego wpłynęła sprawa ze skargi kasacyjnej Tadeusza N. od niekorzystnego dla pracownika wyroku sądu drugiej instancji, powziął istotne wątpliwości natury prawnej w zakresie dotyczącym wykładni przepisów określających zasady nabywania prawa do odprawy emerytalno-rentowej przysługującej pracownikom branży leśnej.

Z tej przyczyny Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów, rozpoznającym skargę kasacyjną, odroczył wydanie orzeczenia i przekazał powiększonemu składowi Sądu Najwyższego do rozstrzygnięcia zagadnienie jurydyczne o treści:

"Czy pracownik, który otrzymał odprawę w związku z przejściem na rentę może nabyć prawo do odprawy w związku z przejściem na emeryturę po ponownym nawiązaniu stosunku pracy z tym samym pracodawcą w sytuacji, gdy według przepisów prawa pracy obowiązujących u tego pracodawcy pracownikowi przysługuje jednorazowa odprawa przy przejściu na emeryturę lub rentę (art. 46 ust. 1 pkt 5 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach - jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 ze zm.)?"

Na tak zadane pytanie Sąd Najwyższy w składzie powiększonym odpowiedział twierdząco. Pogląd wyrażony w uchwale składu powiększonego ma zastosowanie do osób zatrudnionych w leśnictwie, których uprawnienia i obowiązki pracownicze kształtują obowiązujące obecnie regulacje zawarte w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym w sentencji uchwały, pracownik Służby Leśnej, który pobrał odprawę rentową w okresie poprzedzającym wejście w życie ustawy o lasach (przed 1 stycznia 1992 r.), a następnie został po raz kolejny zatrudniony w leśnictwie, gdzie świadczył pracę do czasu przejścia na emeryturę, może skutecznie ubiegać się o (kolejną) odprawę (tym razem - emerytalną), związaną z zakończeniem stosunku pracy łączącego go z pracodawcą sektora leśnego

Sygnatura akt III PZP 3/19 z 29 sierpnia 2019 r.

 


​