SA: Dwulatkowi nie można stawiać zarzutu, że podróżował z nietrzeźwym kierowcą

Prawo cywilne

Nie przyczynia się do powstania szkody dwulatek, który ulega wypadkowi, jako pasażer pojazdu prowadzonego przez swojego nietrzeźwego ojca. W takiej sytuacji nie można również żądać zmniejszenia odszkodowania powołując się na zawiniony przez rodziców brak należytego nadzoru. Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie.

21.11.2018

NSA: Tytuł profesora przysługuje za cały dorobek naukowy

Szkolnictwo wyższe

Dla oceny dorobku naukowego kandydata na profesora potrzeba wziąć pod uwagę wszystkie publikacje, badania i wykłady przeprowadzone przed i po habilitacji - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Uchylił przy tym wyrok i decyzję wcześniejszą z powodu nieścisłości w liczbie prac naukowych i braku recenzji.

21.11.2018

Miejscowy plan nie zawsze zablokuje budowę fermy

Budownictwo

Nie można w planie zagospodarowania zakazać lokalizacji ferm, jeśli narusza to ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

21.11.2018

WSA: Wójt jest związany sposobem i formą udzielenia informacji publicznej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Obywatel wnioskował o udzielenie informacji publicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Dlatego wysłanie odpowiedzi zwykłą pocztą elektroniczną nie mogło być traktowane jako załatwienie sprawy, ponieważ organ jest związany sposobem i formą jej udzielenia – orzekł WSA we Wrocławiu.

21.11.2018

SN: Upadły nie jest stroną, gdy przystępuje do sprawy syndyk

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Gdy w trakcie postępowania upadłościowego wytoczonego przez upadłego przystępuje do niego syndyk, to może domagać się zasądzenia świadczenia na swoją rzecz - orzekł Sąd Najwyższy. Upadły nie jest stroną, bo nie zarządza swoim majątkiem.

20.11.2018

SN: Od cofniętego wniosku zwraca się całą sumę

Prawo cywilne

W razie cofnięcia wniosku o zatwierdzenie tabel przez Komisję Prawa Autorskiego przysługuje zażalenie na odmowę zwrotu opłaty - taki jest sens uchwały trzech sędziów Sądu Najwyższego. Stronie zwraca się całą uiszczoną opłatę od cofniętego pisma.

20.11.2018

WSA: Tylko dyskryminacja chroni zatrudnienie radnego

Samorząd terytorialny Prawo pracy

Przepisy ustawy o samorządzie gminnym chronią radnego przed dyskryminacją z uwagi na jego działalność publiczną i nie pozwalają na jego zwolnienie z tego powodu. Natomiast długotrwała choroba nie jest przyczyną odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy.

20.11.2018

SN: Zgoda na zbycie komórki i garażu w ramach wspólnoty

Prawo gospodarcze

Dopuszczalne jest zbycie pomieszczenia przynależnego do lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej w celu przyłączenia tego pomieszczenia do innego lokalu położonego w granicach tej samej wspólnoty mieszkaniowej - orzekł w uchwale Sąd Najwyższy.

19.11.2018

SA: Bez umowy sąd nie nakaże, by deweloper wybudował drogę

Drogi Budownictwo

Obowiązkiem inwestora jest wybudowanie drogi publicznej dla zrealizowanej przez siebie inwestycji niedrogowej. Szczegóły tego przedsięwzięcia określa umowa zawarta między gminą a inwestorem. Gdy jej nie na, sąd nie zmusi inwestora do wykonania tego obowiązku. Tak uznał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

19.11.2018

NSA: Reputacja firmy też do opodatkowania

Prawo gospodarcze

Do podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży firmy zalicza się także dodatnią wartość, czyli tzw. goodwill - wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

19.11.2018

NSA: Opłata przystankowa nie odbiera prawa do pełnego odliczenia

Samorząd terytorialny

Opłata ma charakter zbliżony do daniny publicznej i nie ma związku z ceną usługi transportu publicznego. W konsekwencji pre-współczynnik nie ma tutaj zastosowania. Stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w czwartkowym wyroku.

18.11.2018

SN oceni skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej w małżeństwie

Prawo cywilne

Sąd Najwyższy rozstrzygnie w składzie siedmiu sędziów kwestię, w jakim zakresie upadłość powinna objąć cały majątek małżonków. Czy objęcie postępowaniem upadłościowym majątku obojga nie będzie pokrzywdzeniem jednego z nich, który o długach nie wiedział, a zostaje z niczym?

17.11.2018

SN: Podnajemca jest lokatorem i ma prawo do lokalu socjalnego

Prawo cywilne Administracja publiczna

Osoba korzystająca z lokalu mieszkalnego na podstawie umowy użyczenia, zawartej z najemcą lokalu bez zgody wynajmującego, jest lokatorem - orzekł Sąd Najwyższy. Konsekwencją tej uchwały jest obowiązek gminy przydzielenia takiemu podnajemcy lokalu socjalnego.

17.11.2018

Wojewoda: Radny nie może głosować podnosząc rękę

Samorząd terytorialny

Skoro ustawodawca określił, że głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu  głosowań radnych, to rada nie może wprowadzić dodatkowego wymogu „podniesienia ręki”

17.11.2018

Wojewoda: Regulamin punktu zbiórki odpadów tylko w uchwale śmieciowej

Środowisko

Rada gminy nie może uchwalić regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formie odrębnej uchwały. Taki regulamin można przyjąć jako nowelizację obowiązującej w gminie „uchwały śmieciowej” – stwierdził wojewoda warmińsko-mazurski.

16.11.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski