Problem zarysował się na tle następującej sytuacji: Sąd okręgowy stwierdził 19 lipca 2018 r. nieważność uchwały walnego zgromadzenia spółki. Przyjął bowiem, że wniosek o wykluczenie akcji z obrotu giełdowego (obrotu na rynku regulowanym) będzie się wiązał ze spełnieniem dodatkowego warunku - tj. nałożeniem na akcjonariuszy większościowych spółki obowiązku ogłoszenia i przeprowadzenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki.

Wycofanie akcji z giełdy - nieprawidłowe

W ocenie zarządu Giełdy Papierów Wartościowych realizacja tych działań pozwoli na zapewnienie akcjonariuszom mniejszościowym spółki, którzy dokonali inwestycji w jej akcje na rynku regulowanym - ochrony ich praw na takim samym poziomie co akcjonariuszom spółek, które decydują się na zaprzestanie notowania swoich akcji na rynku głównym.

Czytaj:  NIK uderza w KNF za aferę GetBack>>
 

Sąd doszedł do przekonania, że na uwzględnienie zasługuje powództwo oparte na art. 425 kpc. Zmiana rynku na z głównego na NewConnect - zdaniem sądu I instancji było równoznaczne z wycofaniem akcji z rynku regulowanego (według art. 4 pkt. 1 ustawy z lipca 2005 r. o ofercie publicznej). Sąd uznał, że uchwała jest sprzeczna z art. 91 ust. 4 i 6 ustawy o ofercie publicznej. Zaprzestanie notowań akcji nie może być dowolną decyzją spółki.

Tylko Komisja Nadzoru Finansowego na wniosek spółki publicznej, udziela zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, jeżeli zostały spełnione warunki, takie jak m.in. umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały, może być dokonane wyłącznie w trybie określonym w art. 400 par. 1 ksh. Taki proces musi odbywać się pod kontrola państwa.

Wątpliwości sądu II instancji

Apelację od tego wyroku wniosła pozwana spółka. Stwierdziła, że wyrok I instancji błędnie wykłada art. 91 o ofercie publicznej. Sąd apelacyjny powziął poważne wątpliwości prawne, które skierował do Izby Cywilnej SN: Czy dla podjęcia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę rynku notowań akcji spółki z rynku regulowanego na alternatywny system obrotu konieczne jest zachowanie wymogów przewidzianych w art. 91 ust. 4, 5 i 6 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej?

Poszkodowanie akcjonariuszy?

Sąd apelacyjny wskazał, że są dwie możliwości rozwiązania tego problemu:

  1. zastosowanie art. 91 ustawy o ofercie publicznej (mówiący o zniesieniu materializacji akcji,
  2. nie ma wymogu podejmowania uchwał, gdyż jest swoboda działalności gospodarczej przy nadzorze Giełdy Papierów Wartościowych.

 

W czasie rozprawy przed Sądem Najwyższym przedstawiciele pozwanej spółki wyjaśniali, że akcjonariusze mniejszościowi nic nie tracą poprzez przeniesienie akcji na nowy rynek. - Nadal aktualny jest obowiązek informacyjny. Akcjonariuszom przesyłany jest raport kwartalny - mówił radca prawny Wiesław Łatała. - Gdy w 2005 roku powstawała ustawa o ofercie publicznej nie było rynku NewConnect. Trudno więc znaleźć argumenty świadczące, że mamy do czynienia z nieważnością uchwały - dodał.

 

SN odmawia podjęcia uchwały

- Pytanie sądu jest źle sformułowane. Nie chodzi, czy uchwała walnego zgromadzenia może być podjęcia, ale czy jest ona ważna. Tu powstaje problem, czy są spełnione wymogi, gdy brak jest porozumienia między akcjonariuszami co do zmiany rynku - tak sędzia sprawozdawca Anna Owczarek uzasadniała odmowę podjęcia uchwały przez SN.

Uchwała zgromadzenia była podjęta w styczniu 2017 roku, a więc zanim przepisy regulujące zmianę rynku weszły w życie - zaznaczył sąd. Wtedy nie było żadnych regulacji. - Brak jest podstaw do przyjęcia nieważności uchwały - stwierdziła sędzia Owczarek.

Sygnatura akt III CZP 69/19, postanowienie z 30 czerwca 2020 r.