Adwokat Grzegorz J. został obwiniony o to, że naruszył zasady etyki zawodowej. Dlatego, że w listach do członków Okręgowej Rady Adwokackiej i rzecznika dyscyplinarnego użył obraźliwych słów, uchybiających godności zawodu. I nie było to pierwsze takie naruszenie wobec przedstawicieli samorządu adwokackiego.

Zdarzenia te powtarzały się; od sierpnia do września 2014 r. oraz od września do grudnia 2015 r. , gdy członkom Rady groził wszczęciem postępowania dyscyplinarnego. Dwukrotnie Sąd Dyscyplinarny ORA uznał winę Grzegorza J. i ukarał adwokata karą pieniężną po 7 tys. zł, a w rezultacie karą łączną - 7 tys. zł.

Czytaj: Adwokat nie musi wierzyć w niewinność klienta>>
 

Orzeczenie o winie

Sąd I instancji uznał, że adwokat naruszył par. 1, 4  i 16 Zasad Etyki. Według par. 16 w razie konieczności przytoczenia drastycznych okoliczności lub wyrażeń adwokat powinien nadać swemu wystąpieniu taką formę, aby nie uchybiać powadze sądu, władz i godności zawodu adwokackiego. W korespondencji zawodowej należy przestrzegać właściwych form. Nie wolno używać wyrażeń czy zwrotów obraźliwych ani grozić ściganiem karnym lub dyscyplinarnym.

Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury 21 kwietnia 2018 r. pozostawił bez rozpoznania środek odwoławczy obwinionego, gdyż został on złożony po terminie. Natomiast odwołanie obrońcy przyjął i rozpoznał. Sąd Najwyższy 24 czerwca br. zażalenie od postanowienia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Grzegorza J. przekazał temu sądowi do rozpatrzenia.

 

Kasacja adwokata

WSD orzekł, że adwokat jest winny przewinienia. Utrzymał więc w mocy karę pieniężną - 7 tys. zł.

Od tego orzeczenia obwiniony złożył skargę kasacyjną, w której zarzucił orzeczeniu:

  • błąd w ustaleniach faktycznych
  • naruszenie prawa materialnego
  • przedawnienie karalności

Izba Dyscyplinarna SN w postanowieniu z 7 lipca br. oddaliła kasację. Sędzia sprawozdawca Ryszard Witkowski stwierdził, że zarzuty złożone w apelacji powtórzyły się w kasacji, a Sąd Najwyższy nie jest trzecią instancją.

- To nie pierwsze ekscesy adwokata, może powinien rozważyć zmianę korporacji lub zrezygnowanie z zawodu - wyjaśniał orzeczenie sędzia Witkowski.

Sygnatura akt II DSI 8/20, postanowienie z 7 lipca 2020 r.