Stowarzyszenie zwróciło się w trybie informacji publicznej o udostępnienie skanów umów zawartych z W.H. i B.H. zatrudnionymi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na podstawie umów o pracę na stanowisku radców prawnych. Rektor PWSZ odmówił udostępnienia żądanej informacji publicznej powołując się na ochronę prywatności tych osób i wskazując, że nie należą one do kategorii osób pełniących funkcje publiczne w rozumieniu art. 5 ust 2 ustawy o dostępnie do informacji publicznej.

WSA: Wnioski o udostępnienie informacji publicznej nie są po to, by dokuczać urzędom>>

Czytaj w LEX: Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych >

Zdaniem rektora radcowie pełnią tylko funkcje pomocnicze

Rektor uzasadnił, że z uwagi na ochronę danych osobowych osoby te nie wyraziły zgody na udostępnienie zawartych z nimi skanów umów o pracę podmiotom trzecim. W konsekwencji udostępnienie tych umów, które zawierają dane osobowe, informacje o wysokości miesięcznego wynagrodzenia, naruszyłoby ich dobra osobiste. Rektor wskazał, że jedynie informacje dotyczące zakresu prywatności funkcjonariuszy publicznych są jawne i nie podlegają ograniczeniom jawności.

Czytaj w LEX: Dostęp do informacji publicznej a tajemnice prawnie chronione >

Zdaniem rektora zatrudnieni radcowie prawni nie pełnią jakichkolwiek funkcji kierowniczych i według zapisów Regulaminu organizacyjnego PWSZ nie posiadają kompetencji decyzyjnych. Tym samym osoby te nie pełnią funkcji publicznych. W przypadku zaś pozostałych pracowników wykonujących funkcje pomocnicze taka informacja podlega ograniczeniu poprzez odmowę udzielenia informacji z powodu ochrony ich prywatności, o ile nie zrezygnowały z przysługującego im prawa ochronnego.

Zobacz procedurę w LEX: Badanie przesłanek odmowy udostępnienia informacji publicznej >

Stowarzyszenie w skardze sądowej na odmowę udzielania informacji publicznej wskazywało, że radca prawny, jako osoba przygotowująca w imieniu podmiotu lub jego organów projekty rozstrzygnięć, a także osoba reprezentująca uczelnię i jej organy w rozmaitych postępowaniach, jest osobą, która co najmniej pośrednio wpływa na wykonywanie przez daną jednostkę zadań publicznych i dysponowanie środkami publicznymi, co uzasadnia uznanie jej za osobę pełniącą funkcję publiczną.

Czytaj w LEX: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek - opłata za udostępnienie informacji, decyzja odmowna albo umorzenie postępowania, procedura odwoławcza >

 

Radca prawny to nie stanowisko pomocnicze, a decyzyjne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił zaskarżoną decyzję rektora. Zdaniem sądu, osoba sprawująca obsługę prawną państwowej wyższej szkoły zawodowej niezależnie od tego, czy wykonuje ją w charakterze pracownika tej szkoły, jak w tej sprawie, czy też jej zleceniobiorcy ma rzeczywisty związek z realizowaniem zadań publicznych i wbrew stanowisku organu nie zajmuje jedynie stanowiska pomocniczego (technicznego).

Czytaj w LEX: Ustawa o dostępie do informacji publicznej w praktyce sędziego >

 

Sąd dokonując analizy opisu stanowiska pracy radcy prawnego zawartego w Regulaminie Organizacyjnym PWSZ wskazał, że do zakresu obowiązków radcy zaliczyć można takie zadania jak m.in.: udzielanie organom uczelni porad i opinii oraz wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania obowiązujących przepisów prawnych; opiniowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych; nadzór prawny nad egzekucją należności Uczelni; opiniowanie projektów i wzorów umów oraz parafowanie umów zawieranych przez uczelnię z wyłączeniem umów o pracę, wydawanie opinii przy zawieraniu ugód w sprawach majątkowych oraz umarzaniu wierzytelności; sporządzanie na wniosek pracodawcy zawiadomień organów powołanych do ścigania przestępstw w przypadku stwierdzenia przestępstwa ściganego z urzędu; zastępstwo procesowe, obsługa prawna Senatu

Zobacz procedurę w LEX: Środki zaskarżenia w sprawach dostępu do informacji publicznej >

 

Radca prawny strukturach uczelni piastuje samodzielne stanowisko

Sąd wskazał, że taki m.in zakres obowiązków nie pozostawia wątpliwości, że pomimo, iż zatrudnieni w biurze prawnym PWSZ radcowie prawni nie pełnią funkcji kierowniczych, to biorąc pod uwagę, że nie są związani poleceniami co do treści opinii prawnej i korzystają z ochrony prawnej przysługującej sędziom i prokuratorom (ust. 2 § 42 Regulaminu), to trudno uznać, że nie posiadają kompetencji decyzyjnych. Biorą więc udziału w procesie decyzyjnym i piastują w strukturach uczelni samodzielne stanowiska. Błędny jest więc pogląd rektora, że ich zatrudnienie ma charakter "czysto usługowy i techniczny".

Dane dotyczące umów zawartych z osobami zatrudnionymi na stanowiskach radców prawnych, wbrew temu co przyjął organ w zaskarżonej decyzji, nie podlegają ochronie prawnej w związku z prawem do prywatności.

Wyrok WSA w Białymstoku z 26 maja 2020 r. sygn. akt II SA/Bk 178/20