Pomieszczenia pracy

BHP

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest swoistym elementarzem BHP dla pracodawcy, zawierającym niezbędny zasób informacji dotyczących każdego zakładu pracy....

18.08.2010

Budownictwo drogowe i mostowe

BHP

Przy pracach w budownictwie drogowym i mostowym występuje wiele zagrożeń związanych z charakterem pracy. Komentarz omawia zasady bezpiecznej pracy przy robotach drogowych i mostowych.

11.08.2010

Instrukcja obsługi maszyny

BHP

Przepisy dotyczące zasadniczych wymagań bezpieczeństwa maszyn i urządzeń wiele miejsca poświęcają treści instrukcji obsługi, jaką producent obowiązany jest dostarczyć nabywcy wraz z każdym...

09.08.2010