Jakie dokumenty powinny zostać przekazane przed przyjęciem na stan i do użytkowania silosu stalowego na sypki surowiec do wtrysku tworzyw sztucznych?
Silosy metalowe z uwagi na swoje przeznaczenie i budowę mogą podlegać następującym dyrektywom europejskim i odpowiadającym im polskim aktom prawnym:
a)dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 97/23/WE z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych (Dz. Urz. WE L 181 z 9.07.1997, s. 1 z późn. zm.);
b)rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200);
c)rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. U. Nr 259, poz. 2171);
d)dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn (Dz. Urz. UE L 157 z 9.06.2006, s. 24 z późn. zm.);
e)rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.(Dz. U. Nr 199, poz. 1228).

Dokumentacja techniczna to przede wszystkim czytelna identyfikacja wyrobu oraz jasna definicja jego przeznaczenia. Warto zwrócić uwagę, aby dostarczana dokumentacja wskazywała na zastosowane normy oraz zasadnicze wymagania. Dobrze opracowana dokumentacja techniczna zawierać powinna
•instrukcję obsługi, użytkowania,
•opis zastosowanej procedury oceny zgodności,
•deklaracje zgodności,
•oznakowanie CE,
•rysunki projektu,
•materiały użyte do produkcji,
•dane technologiczne,
•instrukcje konserwacji.

Dane na temat produkcji i instalacji wyrobu powinny obejmować dowody zgodności części standardowych, atesty na materiały.

Roman Majer