Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy, który po zakupie stalowego silosu od producenta/dystrybutora, przerabia go, dodając obręcze w środku jego wysokości?
Z chwilą dokonania przeróbki w urządzeniu odpowiedzialność z producenta przechodzi na pracodawcę. Należy jednak określić, z jakiego rodzaju przeróbką mamy do czynienia.
1. Jeśli przeróbka była znaczącą modernizacją, pracodawca dokonujący przeróbki staje się producentem maszyny i przejmuje wszystkie jego obowiązki związane z wprowadzeniem maszyny do obrotu. Zapewnia maszynie pełną identyfikacje (tabliczkę znamionową), nową instrukcję użytkowania, przeprowadza proces oceny zgodności oraz znakuje maszynę znakiem CE. Ponadto, jeśli maszyna znajduje się w wykazie maszyn, które podlegają dodatkowej ocenie przez jednostkę notyfikowana, pracodawca powinien zlecić dokonanie takiej oceny jednostce notyfikowanej.
2. Jeżeli dokonana przeróbka maszyny nie była znaczącą modernizacją, a jedynie gruntowną naprawą, która ma zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie (np. wymieniono elementy które nie zmieniły przeznaczenia maszyny), użytkownik-pracodawca nie przejmuje obowiązków producenta. Jednakże przed ponownym przekazaniem maszyny do użytkowania pracodawca powinien sprawdzić, czy maszyna spełnia minimalne wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach.
Czynności kontrolne może wykonać pracodawca sam lub zlecić wykonanie pracownikom. W tym przypadku pomocne do oceny są dostępne listy kontrolne. Czynności związane z oceną dostosowania maszyny do minimalnych wymagań można również zlecić osobie spoza zakładu pracy lub firmie zewnętrznej. Zlecając taką usługę, trzeba mieć przekonanie, iż zostanie ona wykonana dobrze.
Roman Majer