Kwestia bezpieczeństwa i higieny w szkołach znalazła swoją regulację w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych oraz niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). Odpowiedzialność za zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków nauki spoczywa przede wszystkim na dyrektorach szkół.

Zgodnie z rozporządzeniem teren szkoły powinien być ogrodzony, wyposażony we właściwe oświetlenie, równą nawierzchnię dróg, przejść i boisk. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia powinny być zakryte lub trwale zabezpieczone, zaś chodniki wychodzące poza teren szkoły powinny uniemożliwiać bezpośrednie wyjście na jezdnię.

Niedopuszczalne jest prowadzenie zajęć bez nadzoru upoważnionej osoby, nadzór ten sprawowany jest również w czasie przerw.

Szczególna uwagę należy zwrócić na kwestie wypadków. Pracownik szkoły, który dowiedział się o takim zdarzenia powinien niezwłocznie zapewnić poszkodowanemu opiekę, pomoc medyczną, a w miarę możliwości pierwszą pomoc. O każdym wypadku zawiadamia się: rodziców, pracownika bhp, społecznego inspektora pracy, organ prowadzący szkołę i radę rodziców, a o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym – prokuratora i kuratora oświaty.

Źródło: Rzeczpospolita, 31 sierpnia 2010 r., Marek Domagalski