Wartości MDE to maksymalne dopuszczalne ekspozycje na promieniowanie optyczne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne (Dz. U. Nr 100, poz. 643) – dalej r.e.p.o. źródłami promieniowania optycznego, w przypadku promieniowania nielaserowego są źródła elektryczne, szczególnie: promienniki nadfioletu (UV), podczerwieni (IR), żarówki, świetlówki, lampy metalohalogenkowe, rtęciowe, ksenonowe, deuterowe i inne oraz źródła luminescencyjne i termiczne, które emitują promieniowanie optyczne jako produkt uboczny wykonywanego procesu technologicznego, a szczególnie: łuki elektryczne, palniki plazmowe i gazowe, paleniska, piece, roztopione metale lub inne materiały oraz wszelkie obiekty rozgrzane do wysokiej temperatury. W przypadku promieniowania laserowego, źródłami promieniowania są lasery (każde urządzenie wytwarzające lub wzmacniające promieniowanie optyczne w procesie kontrolowanej emisji wymuszonej); urządzenia laserowe (każde urządzenie zawierające jeden albo więcej laserów w złożonym układzie optycznym, elektrycznym lub mechanicznym); laserowe systemy transmisji światłowodowej, w tym światłowodowe systemy telekomunikacyjne; źródła promieniowania wykorzystujące głównie emisję spontaniczną, lecz charakter wytwarzanego promieniowania i stwarzane przez niego zagrożenia uzasadniają traktowanie takiego źródła na równi z laserami, szczególnie diody elektroluminescencyjne (LED) dużych mocy.
Pracodawca zgodnie z r.e.p.o. jest zobowiązany identyfikować źródła promieniowania, które mogą stwarzać zagrożenie w miejscu pracy, a następnie ustalić poziom promieniowania na podstawie: pomiarów odpowiednich parametrów promieniowania wykonanych na stanowisku pracy lub danych pozyskanych od producenta urządzenia, zawierających wyniki pomiarów emitowanych poziomów promieniowania, albo na podstawie obliczeń odpowiednich parametrów promieniowania występujących na stanowisku pracy, gdy obliczenia takie są możliwe do wykonania, np. na podstawie znajomości praw i reguł stosowanych dla promieniowania optycznego.

Pracodawca powinien wyznaczyć poziom ekspozycji w sposób określony w załączniku do r.e.p.o., uwzględniając wszystkie czynności związane z eksploatacją źródła promieniowania w miejscu pracy w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym. Zgodnie z § 3 ust. 3 r.e.p.o. pracodawca nie ma obowiązku rozpatrywania promieniowania optycznego jako czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracy, jeżeli w trakcie eksploatacji źródła promieniowania zgodnej z jego przeznaczeniem, poziom ekspozycji nie przekracza 0,4 wartości MDE, a szczególnie, jeżeli w celu oświetlenia pomieszczeń lub stanowisk pracy pracodawca stosuje źródła światła w przeznaczonych dla nich oprawach oświetleniowych oraz w odpowiedniej odległości od eksponowanych części ciała pracownika lub eksploatuje lasery klasy 1, 1M, 2, 2M lub 3R zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta urządzenia, lub też eksploatuje lasery klasy 3B lub 4, do których zostały zastosowane środki ochrony zbiorowej, pozwalające na zaklasyfikowanie urządzenia do klasy 1, a także, gdy ekspozycja nie dotyczy pracowników należących do grup szczególnego ryzyka i nie występują inne czynniki wpływające na wzrost zagrożenia pracowników przez promieniowanie optyczne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5 r.e.p.o. czyli w przypadku: możliwych skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, wynikających ze współwystępowania w środowisku pracy promieniowania optycznego i fotouczulających substancji chemicznych; a także pośrednich skutków mających wpływ na bezpieczeństwo pracowników, a szczególnie zagrożeń związanych z możliwością wywołania olśnienia, pożaru lub wybuchu.

Wyznaczanie poziomu ekspozycji, zgodnie z r.e.p.o., przeprowadza się co najmniej raz do roku, gdy ostatnio wyznaczony poziom ekspozycji przekraczał: 0,7 wartości MDE dla promieniowania nielaserowego lub 0,8 wartości MDE dla promieniowania laserowego oraz raz na dwa lata, gdy ostatnio wyznaczony poziom ekspozycji zawierał się w granicach: powyżej 0,4 do 0,7 wartości MDE dla promieniowania nielaserowego lub powyżej 0,4 do 0,8 wartości MDE dla promieniowania laserowego, a także każdorazowo, gdy nastąpiły zmiany warunków wykonywania pracy, które mogły mieć wpływ na zmianę poziomu ekspozycji lub wystąpiły okoliczności, które uzasadniają jego ponowne wyznaczenie.
Zgodnie z § 4 r.e.p.o. pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia i udokumentowania oceny ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją pracowników na promieniowanie optyczne, wynikającego z konkretnych uwarunkowań występujących w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem: czynników mających wpływ na skutki oddziaływania promieniowania optycznego na organizm człowieka, określonych w pkt 1.1 załącznika do r.e.p.o. dla promieniowania nielaserowego oraz w pkt 2.1 załącznika do r.e.p.o. dla promieniowania laserowego; wartości MDE, w tym również wartości MDE odrębnie dla kobiet w ciąży określone w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545 z późn. zm.), oraz ograniczeń przy zatrudnianiu młodocianych wynikających z przepisów rozporządzenia Rady ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047 z późn. zm.); skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, w tym należących do grup szczególnego ryzyka; możliwych skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, wynikających ze współwystępowania w środowisku pracy promieniowania optycznego i fotouczulających substancji chemicznych; pośrednich skutków mających wpływ na bezpieczeństwo pracowników, a szczególnie zagrożeń związanych z możliwością wywołania olśnienia, pożaru lub wybuchu; istnienia urządzeń ochronnych i innego wyposażenia zabezpieczającego przed nadmiernym poziomem ekspozycji; wiedzy medycznej w dostępnych publikacjach oraz informacji uzyskanych w wyniku profilaktycznych badań lekarskich pracowników; przypadków ekspozycji na promieniowanie optyczne emitowane przez więcej niż jedno źródło promieniowania lub ekspozycji na promieniowanie optyczne o szerokim zakresie długości fal; klasyfikacji laserów podanej w Polskiej Normie PN-EN 60825-1, a także każdej podobnej klasyfikacji źródeł promieniowania, mogących spowodować zagrożenia porównywalne z laserem klasy 3B lub 4; informacji dostarczanych przez producentów źródeł promieniowania i związanego z nimi wyposażenia, wykonywanych zgodnie z normami zharmonizowanymi i spełniających zasadnicze wymagania w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności. Na podstawie wyników oceny ryzyka zawodowego pracodawca powinien określić niezbędne działania organizacyjno-techniczne zmierzające do zmniejszenia ryzyka zawodowego spowodowanego ekspozycją pracowników na promieniowanie optyczne.

Kazimierz Kościukiewicz