Sędzia Miczek: Prawa nie można zmieniać w sposób pilny i nieprzemyślany

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rządowe inicjatywy ustawodawcze dotyczące postępowań sądowych, w tym postępowania cywilnego budzą kontrowersje. Podzielając krytyczną ocenę nowelizacji zauważyć jednak należy, że sama idea proponowanych zmian nie zasługuje na taką krytykę, co sposób ich wprowadzania, świadczący o braku długofalowej, jednolitej i przemyślanej koncepcji - pisze sędzia Zbigniew Miczek

11.03.2021

Glosa artykułowi nierówna - komisja rozstrzygnie, czy słusznie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe

Glosy, komentarze i systemy prawa powinny być traktowane tak samo, jak artykuły naukowe i monografie - zwraca uwagę rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu skierowanym do resortu nauki. Ten sprawy nie rozstrzyga, ale nie mówi nie, tylko prosi o opinię Komisję Ewaluacji Nauki. Tymczasem przewodniczący tej komisji ma wątpliwości do naukowości glos i komentarzy.

11.03.2021

WSA: Trudności organizacyjne w spółce z powodu pandemii uzasadniają przywrócenie terminu  

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Strona nie opłaciła brakującej części opłaty od skargi w terminie. We wniosku o jego przywrócenie zwrócono uwagę, iż czynności nie zostały podjęte w terminie z powodu utrudnień związanych z pandemią COVID-19. Z urzędu wiadomo, że od czasu nastania epidemii dochodzi do różnych zakłóceń w podejmowaniu czynności życia codziennego

11.03.2021

Obniżenie emerytur funkcjonariuszy PRL już w 228 przypadkach niesłuszne

Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił już 228 skarg na 25,5 tys. , które wpłynęły w sprawie obniżonych emerytur byłych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa PRL. Ponad 9,4 tys. spraw zostało już rozpatrzonych. Stołeczny sąd oddalił jedno odwołanie od decyzji. Jednocześnie 11 tys. 804 spraw jest zawieszonych w związku z postępowaniem, które wszczęto przed Trybunałem Konstytucyjnym.

10.03.2021

Zawieszenie kary przy niealimentacji? SN: tak, jeśli nie było wcześniej skazania

Wymiar sprawiedliwości

Na skutek nowelizacji prawa karnego z 2015 r. orzeczenie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania jest uzależnione od tego, czy sprawca nie był wcześniej skazany na karę pozbawienia wolności. Nie można orzec takiej kary, nawet gdy część z czynów zarzucanych oskarżonemu miała miejsce przed wejściem w życie tej regulacji – orzekł Sąd Najwyższy.

10.03.2021

Izba Dyscyplinarna SN: Sąd lustracyjny nie ukarze sędziego, gdy chroni go immunitet

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Wszczęcie przeciwko sędziemu postępowania z ustawy lustracyjnej musi być poprzedzone postępowaniem przed właściwym sądem dyscyplinarnym, który zezwoli na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności. Dopiero uzyskanie przez prokuratora Biura Lustracyjnego prawomocnej takiej uchwały za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego umożliwi wszczęcie postępowania

10.03.2021

Sądy jak fabryki - spraw przybywa, sędziów - nie

Wymiar sprawiedliwości

Z najnowszych danych wynika, że liczba wolnych etatów sędziowskich na koniec 2020 roku sięgnęła 1048. To aż o 200 więcej, niż rok wcześniej. Sądowa rzeczywistość wygląda fatalnie - nawet po 500 spraw w referatach, praca siedem dni w tygodniu i "odkopywanie" się z zaległości przez lata. Sami sędziowie przyznają, że w nawale spraw popełniają znacznie więcej błędów.

10.03.2021

Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie? Międzynarodowa współpraca sądów zagrożona

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Prawo unijne

Unia Europejska kładzie mocny nacisk na zacieśnianie współpracy także w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Polska ma z tym coraz większy problem - bo z jednej strony część krajów nie chce respektować choćby jej ENA, z drugiej - sama dolewa oliwy do ognia, nie uznając "obcych" postanowień w sprawach rodzinnych. W ocenie prawników skutki mogą być poważne

10.03.2021

Rusza kolejna procedura wyboru nowego RPO

Wymiar sprawiedliwości

19 marca to nowy termin na zgłaszanie kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Wyznaczyła go podczas wtorkowego posiedzenia Prezydium Sejmu marszałek Elżbieta Witek. Poprzednia procedura powoływania nowego RPO zakończyła się fiaskiem, gdy Senat odrzucił wybranego przez Sejm Piotra Wawrzyka. Urząd ten nadal sprawuje Adam Bodnar, którego kadencja zakończyła się 9 września.

09.03.2021

SN: Zabezpieczenie cywilne nie może być podstawą skierowania do Gostynina

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Izolacja uczestnika postępowania, niebezpiecznego przestępcy z zaburzeniami psychicznymi w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym jako zabezpieczenie na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, przed wydaniem wyroku karnego jest niedopuszczalne - taki jest sens najnowszej uchwały siedmiorga sędziów Sądu Najwyższego Izby Cywilnej.

09.03.2021

Pracownik sądu popełnił błąd, apelację odrzucono z powodu braków formalnych - jest skarga nadzwyczajna

Wymiar sprawiedliwości

Pracownik sądu pomylił się i do strony przeciwnej wysłał odpis apelacji wraz z oryginałem pełnomocnictwa. Sprawa zakończyła się odrzuceniem apelacji z powodu braków formalnych. Prokurator Generalny zarzuca temu orzeczeniu naruszenie konstytucyjnej zasady zaufania obywateli do państwa oraz bezpieczeństwa prawnego i wnosi skargę nadzwyczajną.

09.03.2021

NSA oceni, czy walka z epidemią jest ważniejsza niż zgodność z prawem

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Koronawirus

Wyrok sądu administracyjnego w Bydgoszczy zaskoczył przedsiębiorców i prawników. Sąd zignorował dotychczasowe orzeczenia zwalniające biznes z płacenia kar za łamanie zakazów związanych z epidemią SARS-CoV-2. Uznał, że ważniejsze jest bieżące reagowanie na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną, niż działanie legislacyjne parlamentu. Rzecznik Praw Obywatelskich uznał, że wyrok ten rażąco narusza prawo

09.03.2021

SN: Zarzut usiłowania przeszkodzenia legalnej manifestacji nie do trybu nakazowego

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja

Po uprawomocnieniu się wyroku, Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasacje na korzyść ukaranych. Podniósł, że nie było podstaw do wydania wyroku nakazowego w sprawie, skoro wina i okoliczności czynów budziły istotne wątpliwości. Zdaniem RPO sąd powinien był zdecydować o skierowaniu sprawy na rozprawę, by móc wyjaśnić kluczowe kwestie.

09.03.2021

MS: Natychmiastowa izolacja sprawców przemocy już działa

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Od 30 listopada ubiegłego roku ma zastosowanie nowe narzędzie dla służb - możliwość natychmiastowej izolacji sprawców przemocy. W tym czasie wykorzystywano je w niemal 800 przypadkach - poinformował w poniedziałek 8 marca minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

08.03.2021

Sąd pracy ma zdecydować o dopuszczeniu sędziego Tulei do orzekania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Do wydziału pracy Sądu Rejonowego w Warszawie wpłynął w poniedziałek wniosek dotyczący nakazania dopuszczenia sędziego Igora Tuleyi do orzekania. Złożone w poniedziałek pismo to wniosek o zabezpieczenie pozwu, który prawnicy reprezentujący sędziego zamierzają skierować w ciągu dwóch tygodni.

08.03.2021

Karolina Gierdal Adwokatką Roku 2020

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Adwokatkę Karolinę Gierdal nagrodzono m.in. za jej wsparcie dla osób zatrzymany po protestach przeciwko zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec Małgorzaty Szutowicz (Margot), a także po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ograniczającego legalną aborcję. Drugie i trzecie wyróżnienie otrzymały adwokatki Monika Diehl i Kinga Dagmara Siadlak, prezes Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Iuris.

08.03.2021

OBWE: Projektowana ustawa mandatowa naruszy prawa człowieka

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja

Ustawa, która wprowadzałaby natychmiastową egzekucję mandatów karnych, a odwołanie się stałoby się trudniejsze i nie wstrzymywałoby kary, naruszałaby prawo do rzetelnego procesu przed niezawisłym i bezstronnym sądem, które gwarantują Europejska Konwencja Praw Człowieka i Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich I Politycznych - stwierdza Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

08.03.2021

E-rozprawy tak - najczęściej w sądach penitencjarnych

Wymiar sprawiedliwości

Przedłużająca się pandemia zmobilizowała sądy do korzystania z nowych technologii. Coraz więcej z nich przeprowadza rozprawy online, ale nie wszystkie. Dysproporcje są duże - liderzy mają na koncie tysiące e-rozpraw, są też sądy z niemal zerowym bilansem. To efekt zarówno problemów technicznych, jak i różnego podejścia do tej kwestii - wynika z raportu opracowanego w ramach projektu Nowe Technologie – Nowa Sprawiedliwość.

08.03.2021

Sąd nie uznał statusu konsumentów - 51 skarg nadzwyczajnych do SN

Wymiar sprawiedliwości

Chodzi o prawomocne nakazy zapłaty orzeczone w okresie 2015-2017 przez Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej. Sprawy te toczyły się z powództwa spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie, przeciwko mieszkańcom Śląska i dotyczyły zapłaty w postępowaniach nakazowych z weksli. W ocenie Prokuratora Generalnego może chodzić o oszustwa, w tej sprawie odrębnie toczy się śledztwo.

08.03.2021

Pani mecenas coraz bardziej ceniona, ale nadal gorzej traktowana

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Od kilku lat widać większe zaangażowanie prawniczek w samorządach, ale też w życiu społecznym. Wyostrzyła to trwająca pandemia i ważne z punktu widzenia obywateli wydarzenia - choćby wyrok TK ograniczający legalną aborcję. Kobiety podejmują istotne inicjatywy, zabierają głos i angażują się w precedensowe sprawy, ale na co dzień nadal zmagają się z dysproporcjami w zarobkach

08.03.2021