Poniedziałek ostatnim dniem dla przedsiębiorców na zmianę formy opodatkowania

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Do 20 lutego przedsiębiorcy rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych mogą zmienić formę opodatkowania na ten rok i kolejne. Niektórzy także, w rocznym PIT, który złożą do końca kwietnia, będą mogli dodatkowo zmodyfikować sposób opodatkowania dochodów za ubiegły rok. Trzeba tu jednak zachować szczególną uwagę. Nie każdy może z tego prawa skorzystać.

20.02.2023

Brak akceptacji noty korygującej nie pozbawia prawa do odliczenia VAT

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki

Skoro w wystawionych fakturach błędnie wskazano numer NIP spółki, to dopuszczalne jest skorygowanie takiego błędu za pomocą not korygujących. Ponieważ sama nota w takim przypadku nie ma wpływu na wartość dokonanej transakcji, brak akceptacji noty nie skutkuje brakiem możliwości odliczenia VAT z faktury pierwotnej zawierającej błędny numer NIP nabywcy. Potwierdza to skarbówka.

20.02.2023

VAT trzeba rozliczać w ściśle określonych terminach

VAT Rachunkowość

Terminem, o którym podatnicy VAT, rozliczający się na zasadach ogólnych, muszą koniecznie pamiętać jest na pewno 25. dzień miesiąca następujący po okresie rozliczeniowym (miesiąc lub kwartał). Wtedy to właśnie przypada termin płatności tego podatku. Wynika on z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

15.02.2023

Rocznego sprawozdania finansowego nie da się sporządzić bez CIT-8

CIT Rachunkowość Spółki Finanse

Ministerstwo Finansów planuje dać firmom więcej czasu na rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób prawnych i złożenie CIT-8 za ubiegły rok. Bez zmian, czyli do 31 marca, trzeba będzie jednak sporządzić sprawozdanie finansowe. Księgowi i biegli rewidenci apelują, by wydłużone zostały oba terminy, ponieważ te obowiązki są ze sobą ściśle powiązane.

15.02.2023

Rozliczenie PIT za 2022 rok już możliwe - to duże wyzwanie nie tylko dla podatników

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

W środę, 15 lutego, ruszył sezon składania rocznych PIT za 2022 rok. To rozliczenie będzie szczególne. Trzeba w nim uwzględnić cały szereg zmian – m.in. wprowadzenie, a potem likwidację ulgi dla klasy średniej. Podatnicy mają teraz liczyć podatek bez ulgi. Ale jeśli okaże się, że jej zastosowanie byłoby korzystne - urząd skarbowy odda pieniądze. Ponad milion osób będzie jednak musiało dopłacić.

15.02.2023

Ulga na ekspansję z ustawy o CIT tylko dla podatników samodzielnie wytwarzających produkty

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki

Głównym założeniem ulgi na ekspansję było wsparcie niewielkich podmiotów. Wiele wątpliwości przynosi jednak wykładnia przepisów wprowadzających ulgę. Jak wynika z niedawno wydanego orzeczenia WSA w Białymstoku, ulga przysługuje jedynie tym podatnikom, którzy samodzielnie, w sposób bezpośredni i w całości wytwarzają produkty w celu ich dalszej odsprzedaży.

14.02.2023

Są wytyczne KSR w sprawie sprawozdań finansowych

Rachunkowość Spółki Finanse

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2022 r. w warunkach niepewności otoczenia gospodarczego – to tytuł nowych rekomendacji, które wydał Komitet Standardów Rachunkowości (KSR). Celem dokumentu jest pomoc jednostkom przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za 2022 rok.

09.02.2023

Zwolnienie z CIT dochodu ze sprzedaży gruntów nie takie proste

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Z najnowszej interpretacji podatkowej wynika, że sprzedaż gruntów może być zwolniona z opodatkowania CIT. Konieczne jest jednak spełnienie kilku ustawowych warunków. Chodzi m.in. o termin zawarcia transakcji. Od zakupu do sprzedaży działki musi upłynąć minimum pięć lat. Jeśli grunt zostanie sprzedany wcześniej, trzeba zapłacić podatek.

09.02.2023

Przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów trzeba rozliczyć VAT

VAT Rachunkowość

Ustawa o VAT daje podatnikom możliwość zwrotu nadwyżki podatku naliczonego (związanego z czynnościami opodatkowanymi VAT) nad należnym w kilku terminach. To, kiedy podatnik ma prawo ubiegać się o zwrot, uzależnione jest m.in. od tego, czy w danym okresie, za który rozlicza ten podatek, dokonywał czynności opodatkowanych.

08.02.2023

Rozliczenia wewnątrz grupy VAT bez obowiązkowego KSeF

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy KSeF

Jedną z korzyści utworzenia grupy VAT jest to, że sprzedaż towarów i świadczenie usług w jej ramach nie podlega VAT. Nie będzie też konieczności wystawiania faktur poprzez Krajowy System eFaktur między podmiotami tworzącymi grupę. Wystawiane będą noty księgowe. To duże ułatwienie. Taki m.in. wniosek wynika z 13. edycji Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG.

08.02.2023

Bezumowne korzystanie z lokalu może podlegać VAT

VAT Rachunkowość Administracja publiczna

Dorozumiana, milcząca zgoda właściciela nieruchomości na jej użytkowanie przez dotychczasowego użytkownika skutkuje opodatkowaniem jako świadczenie usług. Może się wtedy pojawić konieczność rozliczenia VAT. Potwierdza to niedawna interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wynagrodzenie za bezprawne korzystanie z nieruchomości wiąże się także z prawem żądania naprawienia szkody.

08.02.2023

MF: Sprawozdania finansowe do końca marca, czas na rozliczenie CIT może być wydłużony

Podatki i opłaty lokalne CIT Rachunkowość

Sprawozdania finansowe za rok 2022 należy sporządzić do 31 marca 2023 r. - zwraca uwagę Ministerstwo Finansów. I przypomina, że w ubiegłym roku terminy sprawozdawcze były dłuższe – z uwagi na pandemię Covid-19. Jednocześnie w tym roku MF rozważa przedłużenie terminu na złożenie zeznań w podatku CIT. Według zapowiedzi miałoby to być do końca czerwca.

07.02.2023

Ulga sponsoringowa jest – trudno jednak z niej skorzystać

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Jeśli podatnik zaliczy wydatki związane ze sponsoringiem do kosztów uzyskania przychodu, to nie skorzysta z ulgi na sport. Taką niekorzystną interpretację wydały organy skarbowe. Eksperci oceniają, że taka wykładnia niweczy cel, w którym była wprowadzona ulga. Założeniem miało być przede wszystkim zwiększenie wydatków sektora prywatnego na sport, kulturę i naukę.

07.02.2023

Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG już 7 lutego - transmisja live na Prawo.pl

Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Zapraszamy do udziału w 13. edycji Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG. Udział w Kongresie jest bezpłatny. Program zostanie zaprezentowany w dwóch równoległych ścieżkach. W tegorocznej edycji, obok tematyki związanej z zagadnieniami podatkowo-rachunkowymi, poruszone zostaną m.in. zagadnienia dotyczące kosztów transformacji energetycznej i dekarbonizacji przedsiębiorstw.

06.02.2023

Podatniku, uważaj na uproszczenia!

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

To nie trudnych przepisów podatkowych należy się bać. Nasze obawy powinny wzbudzać przede wszystkim wszelkiego rodzaju uproszczenia, łagodzenia, likwidacje barier administracyjnych i rządowe „wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom Polek i Polaków”. Taką smutną tezę potwierdzają działania ustawodawcy. Nagminne staje się również nakładanie dodatkowych obowiązków podatkowych pod hasłem nowelizacji innych ustaw.

03.02.2023

Trzeba płacić VAT, gdy sprzedaż wykracza poza zwykły zarząd prywatnym majątkiem

Domowe finanse VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Podatnikiem VAT jest podmiot, który podejmuje aktywność wykraczającą poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Jeżeli w związku ze sprzedażą działek będących we współwłasności małżeńskiej właściciel nie będzie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu VAT, jak wskazuje niedawno opublikowana interpretacja podatkowa, nie będzie zobowiązany do dokonania rozliczenia VAT w związku ze sprzedażą.

03.02.2023

Obowiązkowy KSeF będzie przesunięty o pół roku

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy KSeF

Ministerstwo Finansów planuje przedłużyć termin wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur. Obowiązek wystawiania faktur elektronicznych pojawi się 1 lipca 2024 roku, dla podatników zwolnionych podmiotowo z VAT - 1 stycznia 2025 r. Będzie sporo zmian - m.in. zostanie wprowadzona indywidualizacja sankcji i ich liberalizacja, ale ich stosowanie będzie możliwe dopiero po pół roku od wejścia w życie nowych obowiązków.

01.02.2023

Sprawozdania finansowe składane do szefa KAS są objęte tajemnicą skarbową

Rachunkowość Finanse

Sprawozdania finansowe składane do szefa KAS nie mogą być udostępniane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Są objęte tajemnicą skarbową. Dane w nich zawarte mogą być udostępniane tylko podatnikowi, którego dotyczą lub innym uprawnionym podmiotom. Publiczne udostępnianie sprawozdań finansowych dotyczy niektórych podmiotów. Odpowiada za to Krajowy Rejestr Sądowy.

01.02.2023

Odzież służbowa w biurze rachunkowym z dodatkowym podatkiem

PIT Rachunkowość

Wypłacane pracownikom biura rachunkowego ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej stanowią dla nich przychód ze stosunku pracy. Biuro jako płatnik powinno obliczać, pobierać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu takich wypłat. Odzież służbowa wydawana pracownikom ze względów wizerunkowych nie jest tożsama z odzieżą roboczą przydzielaną ze względów bhp. Tak uznała skarbówka.

01.02.2023

NSA: To podatnik, nie urzędnik, musi odtworzyć dokumentację księgową po pożarze

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Obowiązek odtworzenia dokumentacji księgowej po pożarze spoczywa na podatniku, a nie na organach skarbowych. Tylko w przypadku, gdy podatnik ma problemy z jej odtworzeniem, bo np. kontrahent odmówi wydania duplikatu, podatnik może zwrócić się do organu podatkowego o pomoc. Do takiego wniosku doszedł właśnie Naczelny Sąd Administracyjny.

26.01.2023