Skarbówka bezprawnie opóźnia zwroty VAT

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Organy podatkowe wykorzystują każdą okazję, by opóźnić zwrot VAT. Wystarczy najmniejsza wątpliwość, dotycząca tylko części zwracanej kwoty, by całość środków została zablokowana. Najnowszy wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim wskazuje, że działanie skarbówki jest całkowicie bezprawne. Doradcy podatkowi twierdzą jednak, że takie sytuacje zdarzają się nagminnie.

30.06.2021

Strasburg: Sędziowie odwołani bez wyjaśnień i prawa do sądu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Polska naruszyła przepis Europejskiej Konwencji Praw Człowieka mówiący o prawie do rzetelnego procesu sądowego - ocenił Europejski Trybunał Praw Człowieka, który we wtorek wydał wyrok w sprawie sędziów Aliny Bojary i Mariusza Brody, zwolnionych z funkcji wiceprezesów Sądu Okręgowego w Kielcach przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę

29.06.2021

WSA: Numer księgi wieczystej to chroniona dana osobowa

Samorząd terytorialny RODO

Numery ksiąg wieczystych są danymi osobowymi. Główny Geodeta Kraju nie miał więc podstaw prawnych do ujawniania tych numerów w serwisie Geoportal2, a tym samym umyślnie naruszał przepisy o ochronie danych osobowych - uznał w swoim wyroku Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie, którego uzasadnienie właśnie zostało opublikowane.

29.06.2021

Strasburg: Nie można zwolnić pracownika za "polubienie" posta na Facebooku

Prawo pracy RODO

Zwolnienie z pracy sprzątaczki na podstawie jej "polubień" postów innych osób na Facebooku stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Według Trybunału, jeśli treści te dotyczyły ważnych kwestii zainteresowania publicznego, tym samym wchodziły one w zakres ochrony z art. 10 Konwencji.

29.06.2021

SN: Kompulsywne branie kredytów - to nie powód do uniknięcia kary czy wznowienia

Prawo karne

Rozpoznanie u skazanej choroby dwubiegunowej oraz jej częściowe ubezwłasnowolnienie nie uzasadniają uchylenia prawomocnego wyroku skazującego - orzekł Sąd Najwyższy i dodał, że samo rozpoznanie choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego czy innego zakłócenia czynności psychicznych nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem stanu niepoczytalności i odstąpieniem od wymierzenia kary.

29.06.2021

Kredyty frankowe - sąd zakazał bankowi stosowania klauzuli niesporności i klauzuli salda

Prawo cywilne Rynek i konsument Kredyty frankowe

Santander Bank Polska S.A. nie może stosować nieuczciwych praktyk rynkowych, polegających na stosowaniu klauzuli salda i klauzuli niesporności w aneksach dot. „wakacji kredytowych” - stwierdził Sąd Okręgowy w Warszawie. - Klauzule stosowane przez bank w aneksach pozwalających klientom na odroczenie spłaty kredytu z powodu pandemii COVID-19, mogły zniechęcą posiadaczy kredytów

28.06.2021

SN: Gdy oskarżony umrze w toku sprawy karnej, proces się umarza

Prawo karne

Śmierć oskarżonego na każdym etapie postępowania karnego, także tuż przed lub już po wydaniu przez sąd wyroku, ale jeszcze przed uprawomocnieniem, staje się podstawą do umorzenia postępowania. Nie ma znaczenia to kiedy sąd się o tym dowiedział - wynika z utrwalonego orzecznictwa Sądu Najwyższego.

28.06.2021

SN: Skarga nadzwyczajna słuszna, lecz niewykonalna

Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument

Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności profesjonalnej w obrocie akcjami, zawierając umowę opcji nabycia akcji z przedsiębiorcą prowadzącym działalność finansową ma status konsumenta i objęta jest ochroną - stwierdził Sąd Najwyższy. Ale nie uchylił nakazu zapłaty, gdyż orzeczenie wywołało nieodwracalne skutki prawne, a od uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia upłynęło pięć lat.

28.06.2021

SN: KRS naruszyła zasadę równości w konkursie na stanowisko w sądzie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Kolejne stanowiska sędziowskie w konkursie do sądu okręgowego nie mogą być obsadzane na podstawie innej, opartej na odmiennych kryteriach procedury konkursowej. Dlatego, że stoi to w sprzeczności zarówno z samą istotą postępowania konkursowego, jak i gwarancjami konstytucyjnymi - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

26.06.2021

SN: Słuszne zadośćuczynienie za bezprawny areszt dla prezesa spółdzielni

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Po niemal 16 latach sądowej mitręgi definitywnie zakończyła się 24 czerwca br. sprawa Zenona Procyka, byłego prezesa spółdzielni w Olsztynie. Został uniewinniony od zarzutów niegospodarności przy budowie i sprzedaży mieszkań i fałszowania wyborów w spółdzielni. Sąd apelacyjny zasądził mu prawie dwa miliony zadośćuczynienia za utratę dobrego imienia, zdrowia i areszt oraz odszkodowanie.

25.06.2021

Dekret warszawski z 1945 r. nadal uchyla decyzje, ale wkrótce przestanie działać

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Naczelny Sąd Administracyjny stoi na stanowisku, że nadal trzeba stosować dekret warszawski. Ale mogą to być już ostatnie takie wyroki. Uchwalona przez Sejm 24 czerwca br. nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego zamknie m.in. możliwość podważania decyzji z okresu PRL już za rok. Trwające obecnie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia nie będą umarzane

25.06.2021

Izba Dyscyplinarna SN dopuszcza powołanie rzeczników dyscyplinarnych na świadków

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zdaniem Izby Dyscyplinarnej brak rzetelnego opisu deliktu popełnionego przez radcę prawnego pozwala na wydanie orzeczenia uniewinniającego. Izba uchyliła zatem karę nagany wymierzoną radcy prawnemu, który miał naruszyć godność zawodu i powołać na świadków w procesie cywilnym kolegów ze swojej korporacji. Zdaniem ID powołanie tych świadków było uzasadnione.

24.06.2021

SN: Wyrok w sprawie dyscyplinarnej może być na formularzu, ale musi być jasny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Korzystanie przez sąd dyscyplinarny radców prawnych z gotowego formularza nie jest naganny - orzekła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Jednak podkreśliła, że uzasadnienie orzeczenia odpowiadać powinno ustawowym wymogom. Musi z niego wynikać jasno, które z podniesionych zarzutów okazały się zasadne lub niezasadne.

24.06.2021

SA: Uznanie niewłaściwe wpływa na rozkład ciężaru dowodowego

Wymiar sprawiedliwości

Pozwany w toku procesu uregulował znaczną część należności. Taki stan ma znaczenie dla oceny, czy powództwo jest zasadne. Pozwany nie wykazał jednak tego, że wierzytelność objęta uznaniem nie istniała. Przemawiało to za uwzględnieniem powództwa - orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

23.06.2021

Izba Dyscyplinarna SN: Adwokat nie wykonywała wyroków sądowych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Karę finansową otrzymała adwokat, która wzięła pieniądze od kupujących lokal, lecz go nie udostępniła. Nie wykonywała kolejnych trzech orzeczeń sądowych, które nakazywały jej opróżnienie mieszkania, aż wreszcie musiał interweniować komornik. Izba Dyscyplinarna zgodziła się sądami korporacyjnymi, że zachowanie adwokat było wysoce nieetyczne.

23.06.2021

NSA: System losowania sędziów musi być jawny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Algorytm Systemu Losowego Przydziału Spraw nie stanowi jedynie informacji technicznej, ale jest wyrazem procedury ściśle związanej z bezpośrednią sytuacją obywateli, których sprawy są rozpoznawane - uznał Naczelny Sąd Administracyjny i uchylił wyrok sądu I instancji w sprawie bezczynności Ministra Sprawiedliwości, który twierdził, że mamy do czynienia tylko z danymi technicznymi.

23.06.2021

TSUE: YouTube nie odpowiada za pirackie treści na platformie

Prawo cywilne Nowe technologie Prawo unijne

W ogłoszonym we wtorek wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że operatorzy platform internetowych, co do zasady, sami nie dokonują publicznego udostępniania treści chronionych prawem autorskim bezprawnie zamieszczanych na tych platformach przez ich użytkowników. Chyba że przyczyniają się do zamieszczania takich treści - zastrzegł TSUE.

22.06.2021

WSA: Mieszkańcy mogą wybrać jak zagłosować nad budżetem obywatelskim

Samorząd terytorialny RODO

Głosować na projekty budżetu obywatelskiego mogą wszyscy mieszkańcy. Weryfikacji tego kryterium może służyć zróżnicowany mechanizm polegający na obowiązku podaniu: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania/zameldowania, daty urodzenia - w przypadku głosowania w formie tradycyjnej oraz numeru PESEL i numeru telefonu - w przypadku głosowania internetowego stwierdził WSA w Gliwicach.

21.06.2021

SN: Spółka nie dostała dofinansowania, bo pracownicy obchodzili Boże Ciało

Prawo cywilne Administracja publiczna

Spółka nie udowodniła, że utrata dofinansowania spowodowana była wydaniem bezprawnej decyzji o odmowie podpisania umowy na dofinansowanie innowacyjnej inwestycji - orzekł Sąd Najwyższy. I stwierdził, że jedyną przyczyną niezawarcia umowy był brak zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu ze składkami, które można było załatwić w dwa, trzy dni, ale przeszkodziły temu dni wolne od pracy.

21.06.2021