Sprawa dotyczy niemieckiej spółki Absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG („spółka absoluts”), która oferowała do sprzedaży, w ramach internetowej platformy handlowej Amazon, towar szwajcarskiego producenta. Jednak strona internetowa Amazon przedstawiająca tę ofertę nie zawierała żadnej informacji na temat gwarancji udzielanej przez spółkę absoluts lub przez osobę trzecią, a jedynie, w rubryce zatytułowanej „Dalsze informacje techniczne”, znajdował się link, za pomocą którego użytkownik mógł uzyskać dostęp do zredagowanej przez producenta karty informacyjnej produktu.

Konkurent chce zakazu nieuczciwej konkurencji

Forma konkurencyjna, uznawszy, że spółka absoluts nie przekazała wystarczających informacji w odniesieniu do gwarancji udzielanej przez producenta, wytoczyła, na podstawie niemieckiego uregulowania dotyczącego nieuczciwej konkurencji, powództwo o nakazanie spółce absoluts zaprzestania składania takich ofert. Sprawa dotarła do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, a sąd ten powziął wątpliwości w przedmiocie tego, czy na mocy dyrektywy o prawach konsumentów przedsiębiorca znajdujący się w sytuacji spółki absoluts ma obowiązek poinformowania konsumenta o istnieniu gwarancji handlowej udzielanej przez producenta. Sąd ten zastanawiał się również nad zakresem takiego obowiązku i warunkami, w jakich on się konkretyzuje.

Wyrok w sprawie C-179/21 Victorinox

 

Sprzedawca ma udzielać informacji o gwarancji producenta

W ogłoszonym w czwartek wyroku Trybunał orzekł, że na podstawie dyrektywy o prawach konsumentów przedsiębiorca jest zobowiązany do udzielenia konsumentowi, przed zawarciem umowy, informacji w przedmiocie gwarancji handlowej producenta, jeżeli konsument ma uzasadniony interes w uzyskaniu tych informacji w celu podjęcia decyzji o związaniu się umową z przedsiębiorcą. Trybunał orzekł również, że informacje te powinny obejmować wszelkie wyjaśnienia dotyczące warunków stosowania i realizacji takiej gwarancji umożliwiające konsumentowi podjęcie takiej decyzji.

Czytaj także: TSUE: Wolność słowa i prawo do informacji w sieci - zapewnione w dyrektywie>>
 

Konsument musi wiedzieć, na jakich warunkach kupuje

W odniesieniu do kwestii, czy przedsiębiorca jest zobowiązany poinformować konsumenta o istnieniu gwarancji handlowej producenta, Trybunał wyjaśnił, że w przypadku gdy przedmiot umowy dotyczy towaru wytworzonego przez osobę inną niż przedsiębiorca, obowiązek ten powinien obejmować wszystkie istotne informacje dotyczące tego towaru, tak aby konsument mógł zdecydować, czy zamierza związać się umową z przedsiębiorcą.
Zdaniem Trybunału informacje te obejmują główne cechy towaru, a także, co do zasady, wszystkie gwarancje nierozerwalnie związane z towarem, do których należy gwarancja handlowa udzielana przez producenta. Trybunał zauważył jednak, że chociaż przekazanie konsumentowi informacji w przedmiocie gwarancji handlowej producenta zapewnia temu konsumentowi wysoki poziom ochrony, to jednak bezwarunkowy obowiązek udostępnienia takich informacji, bez względu na okoliczności, wydaje się nieproporcjonalny. Taki obowiązek zmuszałby bowiem przedsiębiorców do wykonywania znacznej pracy w zakresie gromadzenia i uaktualniania informacji dotyczących takiej gwarancji, podczas gdy niekoniecznie utrzymują oni bezpośredni stosunek umowny z producentami, a kwestia gwarancji handlowej producentów nie jest co do zasady objęta umową, którą zamierzają zawrzeć z konsumentem.

 


Ważny jest interes konsumenta

W związku z tym Trybunał stwierdził, w ramach wyważenia celów w postaci wysokiego poziomu ochrony konsumentów i konkurencyjności przedsiębiorstw, że przedsiębiorca jest zobowiązany do udzielenia konsumentowi przed zawarciem umowy informacji na temat gwarancji handlowej producenta tylko wtedy, gdy konsument ma uzasadniony interes w uzyskaniu tych informacji w celu podjęcia decyzji o związaniu się umową z przedsiębiorcą. Ten obowiązek przedsiębiorcy nie powstaje zatem przez sam fakt istnienia tej gwarancji, lecz ze względu na istnienie uzasadnionego interesu konsumenta. W tym względzie Trybunał uściślił, że interes ten występuje wtedy, gdy przedsiębiorca czyni z gwarancji handlowej udzielanej przez producenta centralny lub decydujący element swojej oferty, zwłaszcza jeżeli używa jej jako argumentu sprzedaży mającego wzmocnić jego konkurencyjność i atrakcyjność jego oferty w porównaniu z ofertami jego konkurentów.

Trybunał dodał, że w celu ustalenia, czy gwarancja handlowa producenta stanowi centralny lub decydujący element oferty przedsiębiorcy, należy wziąć pod uwagę treść i ogólną konfigurację oferty w odniesieniu do danego towaru; znaczenie, w kategoriach argumentu sprzedaży lub argumentu reklamowego, wzmianki o gwarancji handlowej producenta; miejsce, jakie ta wzmianka zajmuje w ofercie; ryzyko pomyłki lub wprowadzenia w błąd, jakie wzmianka ta może wywołać w świadomości przeciętnego konsumenta, właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego, co do różnych przysługujących mu uprawnień z tytułu gwarancji lub co do rzeczywistej tożsamości gwaranta; istnienie w ofercie wyjaśnień dotyczących innych gwarancji związanych z danym towarem, jak również wszelkie inne czynniki mogące uzasadnić obiektywną potrzebę ochrony konsumenta.

Podać nazwę i adres gwaranta

Odnośnie do kwestii tego jakie informacje należy przekazać konsumentowi w przedmiocie „warunków” gwarancji handlowej producenta, Trybunał orzekł, że przedsiębiorca jest zobowiązany udzielić konsumentowi – w celu zaspokojenia uzasadnionego interesu konsumenta w uzyskaniu informacji w przedmiocie gwarancji handlowej producenta, aby umożliwić mu podjęcie decyzji o związaniu się umową z przedsiębiorcą – wszelkich informacji dotyczących warunków stosowania i realizacji danej gwarancji handlowej. Poza wyjaśnieniami dotyczącymi okresu obowiązywania i zakresu terytorialnego gwarancji, wyraźnie wymienionymi w art. 6 ust. 2 tiret drugie dyrektywy w sprawie sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji informacje te mogą obejmować nie tylko miejsce naprawienia szkody lub ewentualne ograniczenia gwarancji, lecz również, stosownie do okoliczności, nazwę i adres gwaranta.