Interpretacja podatkowa nie jest za darmo

Jakie są zasady ustalania opłaty za interpretację podatkową i ile kosztuje skarga oraz skarga kasacyjna od takiej interpretacji? Wnioskodawca jest zobowiązany oprócz wyczerpującego przedstawienia...

05.11.2010

Ochrona prywatności w miejscu pracy nabiera treści

Prawo do prywatności jest jednym z podstawowych praw człowieka. Tymczasem definicji prywatności czy prawa do prywatności nie ma w jednym akcie prawnym. Brak takich precyzyjnych regulacji, szczególnie...

04.11.2010

Ustawa o biegłych rewidentach wymaga nowelizacji

Po ponad roku obowiązywania nowej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, nie można odpowiedzieć...

03.11.2010

Używanie i "rzeczywiste używanie" znaku towarowego

Podstawowym zagadnieniem problematyki obowiązku używania znaku towarowego jest pojęcie "rzeczywiste używanie" znaku. Pojęcie to wprowadzone zostało do prawa polskiego, ale przyznawano mu jednak...

29.10.2010

Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego

Doradcw podatkowych obowiązują określone przepisami art. 27-34 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443 z pźn. zm.) dalej u.d.p., zasady...

27.10.2010

Eksperci: znieść podatek Belki

Według ekspertów wskazane byłoby stworzenie systemu zachęt mających na celu pobudzenie gospodarstw domowych do długoterminowego oszczędzania w postaci na przykład zniesienia tzw. podatku Belki od...

26.10.2010

W przetargu publicznym cena to nie wszystko

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybiera jako najkorzystniejszą ofertę tę, która zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu...

25.10.2010

Problemy producentów komputerów w wyniku wyroku ETS

Producenci i importerzy kserokopiarek, czy komputerów wyposażonych w nagrywarki CD lub DVD, mogą mieć problemy z naliczaniem 3 proc. opłaty przekazywanej organizacjom zbiorowego zarządzania prawami...

24.10.2010