Powiatowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Środowisko

Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej funkcjonują na zasadach określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska (dalej: p.o.ś.). Zgodnie z art. 386 p.o.ś., fundusze ochrony środowiska są...

23.03.2009

Wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego

Środowisko

Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z pźn. zm.), pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli: - upłynął okres, na ktry było...

09.03.2009

Pozwolenia wodnoprawne - procedura uzyskania

Środowisko

Pozwolenie wodnoprawne to rodzaj zezwolenia udzielanego przez administrację wodną w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, pozwolenia...

23.02.2009

Zapobieganie i naprawa szkód w środowisku

Środowisko

Wprowadzenie ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie stało się konieczne z kilku powodw. Jako najistotniejszy z nich wskazać należy wcześniejszy brak podobnej regulacji. Nie oznacza...

09.02.2009

Powiatowy fundusz ochrony środowiska

Środowisko

Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej funkcjonują na zasadach określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska). Zgodnie z art. 386 Prawa ochrony środowiska, fundusze ochrony środowiska są...

26.01.2009