Organy administracji nie prowadzą poradnictwa prawnego

Samorząd terytorialny

Zasady informowania stron i innych uczestników postępowania nie można rozciągać na obowiązek udzielania przez jakiekolwiek organy odpowiedzi na pytania zadawane zarówno w toku postępowania (przez...

18.12.2015

Status rolnika wyklucza prawo do zasiłku opiekuńczego

Samorząd terytorialny

W przypadku starania się rolnika o specjalny zasiłek opiekuńczy występuje konieczność złożenia oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego pod rygorem odpowiedzialności karnej.

17.12.2015

Mandat od straży miejskiej może być umorzony

Samorząd terytorialny

Grzywny nałożone w drodze mandatu karnego przez Straż Miejską mogą być objęte ulgami w ich spłacie polegającymi na odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu zapłaty na raty czy umorzeniu na podstawie...

15.12.2015

Wykonawca nie ma obowiązku złożenia oferty dodatkowej

Zamówienia publiczne

Zamawiający wezwał wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Co zrobić w sytuacji, gdy na skutek tego wezwania jeden z wykonawców nie złożył oferty dodatkowej a drugi złożył ofertę w cenie wyższej...

13.12.2015

Zarząd dróg powiatowych jest zwolniony z opłaty skarbowej

Samorząd terytorialny

W myśl art. 7 pkt 2 i 3 u.o.s., zwalnia się od opłaty skarbowej jednostki budżetowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Zarząd dróg powiatowych działa w formie jednostki budżetowej. Jako taki...

07.12.2015