Zobowiązanie podmiotu trzeciego tylko w oryginale

Zamówienia publiczne

Wykonawca chce się powołać na zasoby innego podmiotu. Czy zobowiązanie podmiotu trzeciego może być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem a nie w oryginale? - pyta użytkownik programu...

23.12.2015

Organy administracji nie prowadzą poradnictwa prawnego

Samorząd terytorialny

Zasady informowania stron i innych uczestników postępowania nie można rozciągać na obowiązek udzielania przez jakiekolwiek organy odpowiedzi na pytania zadawane zarówno w toku postępowania (przez...

18.12.2015

Status rolnika wyklucza prawo do zasiłku opiekuńczego

Samorząd terytorialny

W przypadku starania się rolnika o specjalny zasiłek opiekuńczy występuje konieczność złożenia oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego pod rygorem odpowiedzialności karnej.

17.12.2015

Mandat od straży miejskiej może być umorzony

Samorząd terytorialny

Grzywny nałożone w drodze mandatu karnego przez Straż Miejską mogą być objęte ulgami w ich spłacie polegającymi na odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu zapłaty na raty czy umorzeniu na podstawie...

15.12.2015