Pytanie:
Czy można uchylić nieprawomocne pozwolenie wodnoprawne?

Odpowiedź:
W świetle uregulowań przyjętych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) - dalej k.p.a. - oraz w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.), pojęcie prawomocności odnosi się do orzeczeń sądu administracyjnego, nie zaś do decyzji administracyjnych.

Jeśli nawet decyzje takie w innych przepisach określane są jako prawomocne, uważa się je za ostateczne, co w istocie oznacza, że prawomocność w odniesieniu do decyzji tożsama jest z ostatecznością. Należy zwrócić uwagę na art. 16 § 1 k.p.a., który zawiera definicję decyzji ostatecznej, stanowiąc, że decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji, są ostateczne. Z przepisu tego wynika, że jest to nie tylko decyzja, od której nie można wnosić odwołania, ale - przede wszystkim - że jest to ostateczne załatwienie sprawy administracyjnej.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) nie posługuje się instytucją „uchylenia pozwolenia wodnoprawnego”, sięgnąć zatem należy do przepisów ogólnych zawartych w k.p.a.

Większość zawartych w k.p.a. uregulowań odnosi się do uchylania decyzji ostatecznych. Natomiast uchylaniu decyzji nieostatecznych służy tryb odwoławczy uregulowany w rozdziale 10 k.p.a. Organ odwoławczy, na mocy art. 138 k.p.a., może uchylić zaskarżoną decyzję i: orzec w tym zakresie, umorzyć postępowanie pierwszej instancji albo przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Natomiast organ administracji publicznej, który wydał decyzję, może, zgodnie z art. 132 § 1 k.p.a., wydać nowe rozstrzygnięcie, w którym uchyli zaskarżoną decyzję, jeśli odwołanie wniosły wszystkie strony postępowania.

Konkludując, możliwe jest uchylenie nieprawomocnego pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli zainicjowany zostanie tryb odwoławczy.
AUTOR: Marta Stachowska