Pytanie:
Starosta posiada elektroniczną skrzynkę nadawczą ePUAP. Czy jeżeli strona wnioskuje o udostępnienie informacji o środowisku za pośrednictwem tej skrzynki i wskazuje, aby odpowiedź przesłać e-mailem, organ może wysłać informację zgodnie z wnioskiem? Czy musi ją przesłać poprzez ePUAP?

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), organ udostępnia informację o środowisku i jego ochronie w formie wskazanej we wniosku o udostępnienie - w tym przypadku w formie e-mail.