Dokument wadium nie podlega uzupełnieniu, gdyż nie mieści się on w katalogu dokumentów podlegających uzupełnieniu, nie stanowi on też treści oferty, a więc nie dotyczą go przepisy o poprawianiu omyłek. Dokument gwarancji wadialnej musi być jasny, czytelny i zapewniać w pełni zabezpieczenie interesów zamawiającego. W opisanej sytuacji wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania z powodu niewniesienia (nieskutecznego wniesienia) wadium.

Wadium wnoszone w pieniądzu nie ma okresu ważności >>>

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) dalej p.z.p. nie zawierają definicji wadium, definicja taka zawarta została natomiast w art. 704 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) dalej k.c., zgodnie z którym przez pojęcie wadium należy rozumieć bądź określoną sumę pieniędzy, którą przystępujący do aukcji lub przetargu obowiązany jest wpłacić organizatorowi, bądź odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty. Definicja ta oddaje istotę wadium również w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Rolą wadium jest zabezpieczenie zamawiającego przed niesolidnym wykonawcą. W związku z rolą, jaką odgrywa wadium, musi ono być ważne przez cały okres związania ofertą.

Art. 87 ust. 2 pkt 1 p.z.p. traktuje o poprawianiu przez zamawiającego w ofercie oczywistych omyłek pisarskich. Należy mieć jednak na uwadze, że przepis ten odnosi się do czynności skierowanych do treści oferty. Wadium, z uwagi na rolę jaka pełni nie jest częścią oferty ani nie stanowi jej treści. Ono ofertę zabezpiecza. Nie ma więc zastosowania przepis o poprawianiu omyłek pisarskich do treści wadialnej gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej.

Roszczenie o zwrot wadium może ulec przedawnieniu >>>

Jednocześnie, jak podkreśla Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 17 marca 2015 r. (KIO 422/15), brak jest możliwości wezwania Wykonawcy do uzupełnienia wadium na podstawie art. 26 ust. 3 p.z.p. Przepis ten zobowiązuje Zamawiającego do wezwania Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p., lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p. zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie.

Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p. to oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego. Katalog tych dokumentów został określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). Katalog ten nie obejmuje dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

W judykaturze podkreśla się znaczenie prawidłowości wniesienia wadium w postępowaniu o  udzielenie zamówienia publicznego. Wniesienie wadium jest prawidłowe, jeżeli daje ono zamawiającemu możliwość skutecznego zrealizowania swoich roszczeń w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie wadium, wtedy bowiem spełnia ono swoją zabezpieczającą rolę. Treść zobowiązania do wypłaty wadium musi wynikać wprost z brzmienia gwarancji. Konieczność oceny prawidłowości wadium na podstawie złożonego, a nie podlegającego uzupełnieniom, dokumentu gwarancyjnego oraz niezbędna pewność co do możliwości skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji nie może być uzależniona od stanowiska samego podmiotu który gwarancje wystawił, który dla zamawiającego korzystnie lub nie zinterpretuje zapisy gwarancji. Wobec powyższego gwarancja jako zobowiązanie abstrakcyjne nie może budzić żadnych wątpliwości interpretacyjnych, a zatem musi być czytelna i jasna (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10 września 2015 r. (XXIII Ga 1041/15)).

Poręczenie wadium jest korzystne dla małych firm >>>

Wystąpienie nieprawidłowych dat obowiązywania gwarancji pociąga za sobą skutek w postaci uznania, że gwarancja nie stanowi prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia uzyskania wadium, nie zabezpiecza w pełni interesów zamawiającego, co z kolei skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 p.z.p.