Pytanie:
Na wniosek inwestora wszczęto postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej na budowę kurnika o obsadzie 40.000 szt. Na dzień złożenia wniosku inwestycja jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Mieszkańcy tej wsi żądają zmiany planu w celu niedopuszczenia do realizacji tej inwestycji. Obecnie trwają prace nad zmianą tego planu.

Jak ma postąpić w takiej sytuacji organ gminy? Czy ma prowadzić dalej to postępowanie? Czy też powinien je zawiesić do czasu wprowadzenia nowego planu? Po zmianie planu inwestycja ta nie będzie zgodna z planem i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach musiałaby być negatywna.

Odpowiedź:
Organ powinien kontynuować postępowanie.
Uzasadnienie:
Przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) nie zawierają regulacji uzależniających wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach od uprzedniego zakończenia procedury sporządzenia planu miejscowego i uchwalenia tego planu (por.: wyrok WSA z dnia 29 marca 2012 r., II SA/Ke 59/12, LEX nr 1145784).