Pytanie:
Czy za dokonanie urzędowego wpisu w adnotacji karty wędkarskiej, np. w związku ze zmianą adresu (na terenie powiatu), należy pobrać opłatę administracyjną w wysokości 10 zł, tak jak za wyrobienie nowej karty? W powyższym przypadku bywa, że taka adnotacja związana jest z wypisaniem nowej karty, gdyż poprzednia karta została zalaminowana przez właściciela.

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 652), za wydanie karty wędkarskiej pobiera się opłatę, której wysokość powinna odpowiadać kosztom jej wydania.

Uznać zatem należy, że kwota 10 zł stanowi koszt wydania karty, nie zaś opłatę skarbową za dokonanie czynności urzędowej.

Jeżeli zatem dokonanie urzędowego wpisu w adnotacji karty wędkarskiej wiąże się z koniecznością wydania nowego dokumentu, należy pobrać opłatę stanowiącą koszt wydania takiego dokumentu. Jeżeli natomiast stan karty wędkarskiej umożliwia dokonanie urzędowego wpisu bez konieczności wystawiania nowego dokumentu, opłata nie jest należna.
AUTOR: Marta Stachowska