Pytanie:
Stowarzyszenie ekologiczne chce włączyć się do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na prawach strony. Organizacja ta nie kwalifikuje się do udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), ponieważ nie jest spełniona przesłanka 12 miesięcy działalności.

Czy można włączyć stowarzyszenie do postępowania na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) - dalej k.p.a.?

Odpowiedź:
Tak, można włączyć stowarzyszenie do postępowania na podstawie art. 31 § 1 k.p.a. Należy jednak mieć na uwadze odmienne kryteria dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu na prawach strony w trybie przepisów k.p.a. (por. art. 31 § 1 pkt 2 k.p.a.) oraz fakt, iż dopuszczenie organizacji do udziału wymaga wydania postanowienia (por. art. 31 § 2 k.p.a.).