Zamawiający może stosować różne metody opisywania faktur

Zamówienia publiczne

Zamawiający chciałby uporządkować całą dokumentację przetargową. W jaki sposób zamawiający powinien zatem opisywać faktury wystawione przez wykonawcę? - pyta użytkownik programu LEX Zamówienia...

22.11.2015

Opłaty za wycinkę drzew stanowią dochód budżetu gminy

Samorząd terytorialny

Opłaty za wycinkę drzew, stanowią w całości dochód budżetu gminy i powinny wpływać na konto gminy, z wyjątkiem wpływów z tytułu opłat i kar nakładanych przez starostę, które stanowią w całości dochód...

18.11.2015

Pożyczkę z urzędu pracy wlicza się do dochodu

Samorząd terytorialny

Czy pożyczkę z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy wliczyć do dochodu strony?Strona otrzymała w czerwcu 2014 r. pożyczkę z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie...

16.11.2015

Brak daty przy podpisie wykonawcy jest błędem formalnym

Zamówienia publiczne

Wykonawca złożył formularz oferty bez daty przy podpisie. Załączył też wydruk z CEIDG aktualny na dzień składania ofert. Czy brak daty przy podpisie wykonawcy powinien być wyjaśniany? Czy może to być...

15.11.2015

Wykonawca ma obowiązek wskazać nazwę produktu w ofercie

Zamówienia publiczne

W przetargu na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem wykonawca w ofercie nie wpisał nazwy oferowanego systemu operacyjnego pomimo, iż zamawiający prosił o taką informację. Co należy uczynić...

08.11.2015

Wykonanie oczka wodnego wymaga zgłoszenia

Samorząd terytorialny

Wykonanie oczka wodnego nie wymaga pozwolenia na budowę, ale wymaga zgłoszenia. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych.

02.11.2015

Wykonawca może wycofać wniosek o wyjaśnienie SIWZ

Zamówienia publiczne

Do zamawiającego wpłynęła prośba wykonawcy o wycofanie złożonego przez niego wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. Czy wykonawca może samodzielnie wycofać taki wniosek? - pyta użytkownik programu LEX...

01.11.2015