Czy organ prowadzący szkołę może podpisać zgodę na zaproponowany przez dyrektora szkoły arkusz organizacji szkoły na kolejny rok szkolny, a następnie nie zagwarantować środków w nowym budżecie na wypłaty dla pracowników?


Zaproponowany przez organ prowadzący budżet na nowy rok budżetowy na wypłaty pracowników wystarczy do końca sierpnia. Budżet szkoły jest mniejszy niż wyliczona subwencja na ucznia.

Odpowiedź

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., szkoły i prowadzone jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami budżetowymi.


Na podstawie § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Tak więc szkoły funkcjonujące jako jednostki budżetowe samorządu terytorialnego finansowane są z budżetu tegoż samorządu.


Gmina ponosi odpowiedzialność za zobowiązania swojej jednostki organizacyjnej. Zdolność występowania w procesie jako strona również ma jedynie gmina jako osoba prawna, ma ona też zdolność do czynności procesowych (podobnie: wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 25 czerwca 1997 r., I ACa 87/97, Apel.-Lub. 1997 nr 4, poz. 24).


W sytuacji niezabezpieczenia w budżecie jednostki samorządu terytorialnego odpowiednich środków finansowych na wydatki szkoły dyrektor szkoły powinien poinformować o sprawie radę gminy, która na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – dalej u.s.g., zajmuje się kwestiami majątkowymi gminy, także w zakresie zaciągania zobowiązań, oraz na podstawie art. 18a ust. 1 u.s.g. kontroluje działalność wójta.


Oprócz poinformowania rady gminy o postępowaniu wójta powinien wystąpić z informacją o zaistniałej sytuacji do regionalnej izby obrachunkowej, która na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych i art. 86 in fine u.s.o. sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej.