Wykonawcy mają prawo ubiegać się o zamówienia wspólnie (jako konsorcjum) bez względu na właściwości/charakter swojej działalności. Przy wspólnym ubieganiu się o zamówienie są zobowiązani do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy występujący samodzielnie. Uprawnienie do wspólnego ubiegania się o zamówienia wynika z art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dalej p.z.p.

Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy występujący samodzielnie tj.: przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 p.z.p., zamawiający zobowiązany jest brać pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy wykonawców, ich łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową. Uprawnienie do wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne powstaje z mocy prawa dokładnie z art. 23 p.z.p., a nie z faktu przewidzenia takiej możliwości przez zamawiającego.

Ponadto ustawa p.z.p. nie ogranicza w żaden sposób, kto może być członkiem konsorcjum. Konsorcjum ma łącznie spełnić warunki (w tym posiadać uprawnienia). Co więcej, w myśl zasady uczciwej konkurencji i równości, Zamawiający nie może różnicować sytuacji podmiotów ubiegających się o wykonanie zamówienia z uwagi na to, że występują w postępowaniu w charakterze Konsorcjum, czy jako samodzielny podmiot. Zastosowanie przywołanego rozwiązania pozwala na połączenie potencjałów technicznych, ekonomicznych i finansowych członków konsorcjum, tak aby sprostać wymaganiom przedstawionym przez zamawiającego.