Opracowanie studium wykonalności dla zindywidualizowanego przedsięwzięcia nie ma charakteru usługi powszechnie dostępnej o ustalonych standardach jakościowych.

Zapytanie o cenę jest trybem szczególnym >>>

Zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) dalej p.z.p., zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. Przesłanki zastosowania trybu zapytania o cenę powinny być interpretowane w sposób ścisły, a wszelkie wątpliwości co do zasadności udzielania zamówienia w tym trybie powinny przemawiać za zastosowaniem konkurencyjnych trybów podstawowych, tj. przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego.

Przez usługi „powszechnie dostępne” należy rozumieć dostępność dla wszystkich zainteresowanych takiego samego lub podobnego świadczenia, a zatem brak indywidualizowania przedmiotu świadczenia na potrzeby poszczególnych zamawiających. Natomiast pod pojęciem „ustalone standardy jakościowe" należy rozumieć usługi znormalizowane, odpowiadające przeciętnym, oferowanym w powszechnej ofercie standardom, nie zaś specyficznym wymaganiom zamawiającego, na skutek dostosowania standardu usługi do indywidualnych potrzeb zamawiającego - a zatem usługi o jakości nie wymagającej indywidualnego ustalenia.

Tryb zapytania o cenę coraz mniej popularny >>>

Usług opracowania studium wykonalności - z uwagi na profesjonalny charakter oraz wymóg posiadania fachowej wiedzy, nie można zaliczyć do usług powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych. Stanowisko takie wyraził m.in. Urząd Zamówień Publicznych w jednej z opinii zamieszczonych na stornie internetowej Urzędu. Stanowisko Urzędu potwierdzone zostało przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 17 marca 2011 r. (V SA/Wa 2425/10).

Stąd, oddalając skargę osoby obwinionej o naruszenie dyscypliny finansów publicznych na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych stwierdził iż cyt.: „Tryb zapytania o cenę może być zatem stosowany jedynie w odniesieniu do takich dostaw lub usług, których standardy jakościowe nie są ustalane indywidualnie przez zamawiającego, na jego konkretne potrzeby, ale zamawiający zaspokaja swoje potrzeby poprzez nabywanie towarów lub usług ogólnie dostępnych, powszechnie oferowanych. (...) opracowanie projektów inżynierskich wraz kosztorysami i studium wykonalności inwestycji [...] nie może być zaliczone do usług powszechnie dostępnych, o ustalonych standardach jakości. Możliwość taką wyłącza fakt, iż przedmiotowe opracowanie mogło być wykonane tylko przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, a przez to nabiera cech zindywidualizowanego, konkretnego i jedynego dzieła. Ponadto, jak słusznie zauważył organ w odpowiedzi na skargę, trybu zapytania o cenę nie można stosować do zamówień dotyczących nietypowych usług, wymagających szczególnych kwalifikacji bądź usług wyjątkowego zastosowania, a istotną cechą produktów lub usług zamawianych w trybie zapytania o cenę powinna być ich typowość, gwarantująca zamawiającemu porównanie cen takiego samego rodzaju produktów czy usług, oferowanych przez różnych dostawców lub wykonawców, poprzez podanie nazwy produktu lub usługi i określenie podstawowych ich parametrów czy zakresu.”