Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 p.z.p., podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybach innych niż wyżej wymienione tylko w przypadkach określonych w p.z.p. Tryb zapytania o cenę jest trybem, który zgodnie z treścią art. 70 p.z.p. stosowany może być wyłącznie w sytuacji, gdy łącznie spełnione są wymienione w nim przesłanki – jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. Wskazane wyżej przesłanki interpretowane winny być ściśle.

Tryb zapytania o cenę coraz mniej popularny >>>>

W opinii prawnej UZP pt. Nabywanie usług w trybie zapytania o cenę (LEX nr 29329), wynika, iż: „(…) Z uwagi na  poza przetargowy charakter zapytania o cenę, przesłanki jego zastosowania powinny być interpretowane w sposób ścisły, a wszelkie wątpliwości co do zasadności udzielania zamówienia w tym trybie powinny przemawiać za zastosowaniem procedury otwartej, w szczególności: przetargu nieograniczonego bądź ograniczonego (…)”. Wątpliwości, jakie budzi zastosowanie wzmiankowanego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wyboru wykonawcy usługi dowozu dzieci do szkół polegają w głównej mierze na konieczności dysponowania przez wykonawców odpowiednim potencjałem technicznym służącym realizacji usługi dowozu dzieci do szkół oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a posiadającymi wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii.

Konieczność zapewnienia przez gminę bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice wynika wprost z przepisów art. 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) dalej u.s.o. Dodatkowo, przepisem art. 17 ust. 3a u.s.o. na gminy nałożono dodatkowo obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniom niepełnosprawnym. Pojazd używany do transportu dzieci niepełnosprawnych musi być przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) dalej p.r.d. i właściwie oznakowany. Należy pamiętać, że ilość podmiotów prowadzących działalność w obrębie przewozu osób, które dysponują odpowiednim potencjałem technicznym w zakresie dowozu uczniów do szkół jest ograniczona – ciężko zatem mówić o powszechnej dostępności usługi.

Do wyboru wykonawcy obsługi prawnej nie stosuje się zapytania o cenę >>>>>

Niezależnie od powyższego, z wyżej cytowanej opinii UZP dot. nabywania usług w trybie zapytania o cenę wynika, iż „(…) warunkiem dopuszczalności nabycia określonych dostaw oraz usług w trybie zapytanie o cenę jest ich powszechna dostępność, rozumiana jako dostępność w ramach dostawy lub usługi takiego samego lub podobnego świadczenia dla wszystkich zainteresowanych, oraz spełnianie przez te dostawy lub usługi ustalonych standardów jakościowych rozumianych jako typy lub gatunki (dostaw/usług) znormalizowane, odpowiadające przeciętnym, oferowanym w powszechnej ofercie standardom, nie zaś specyficznym wymaganiom  zamawiającego (…)”.

Reasumując, w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia obejmuje kategorie usług, do których wykonania niezbędne jest posiadanie przez wykonawców określonych kwalifikacji, a w szczególności dysponowanie doświadczonym i wykwalifikowanym personelem, stosowanie przy wyborze wykonawcy usług trybu zapytania o cenę nie wydaje się być działaniem zgodnym z treścią art. 70 p.z.p.