Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatrywał w środę na połączonym posiedzeniu sprawy, jakie Komisja Europejska wytoczyła Polsce, Węgrom i Czechom za odmowę przyjmowania uchodźców w ramach unijnego rozdzielnika. Zdaniem przedstawicieli tych państw, miały one prawo tak postąpić.
Krzysztof Sobczak
15.05.2019
Administracja publiczna
Zmiany w przepisach o obrocie gruntami rolnymi spowodowały zmniejszenie liczby transakcji sprzedaży, zahamowały tempo wzrostu cen ziemi oraz doprowadziły do obniżenia wysokości czynszu dzierżawnego gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - wynika z raportu NIK. Według jego autorów czekająca na podpis prezydenta nowelizacja może odwrócić te trendy.
Krzysztof Sobczak
15.05.2019
Prawo cywilne Budownictwo
Finansowanie funduszu przewozów autobusowych nie odbędzie się kosztem kierowców ani Krajowego funduszu drogowego i Funduszu kolejowego – zapowiedział w środę w Sejmie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Zmniejszą się wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.05.2019
Samorząd terytorialny
Są sołectwa, które mają spory potencjał, ale przepisy krępują je i blokują ich rozwój. Duże sołectwa potrzebują więcej samodzielności, tak jak gminy. Nie może być tak, że gmina, która czasem jest ograniczana, chciałaby i woła o decentralizację, a wewnątrz niej decentralizacji nie ma – mówi Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.05.2019
Samorząd terytorialny
Partnerstwo publiczno-prywatne miało prosto zastąpić finansowanie inwestycji publicznych, gdy skończą się środku unijne. Styczniowa nowelizacja ustawy o finansach publicznych powoduje jednak, że zaciągnięte przez gminę zobowiązanie związane z umową o PPP może powiększyć jej zadłużenie. Eksperci mówią o sposobach na ominięcie tego zagrożenia.
Sylwia Gortyńska
15.05.2019
Finanse samorządów
Zwiększanie dostępu obywateli i przedsiębiorców do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, w tym szerokopasmowego internetu, zwłaszcza na obszarach wykluczonych cyfrowo, czyli najczęściej na terenach wiejskich przewiduje projekt, który przyjął rząd.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.05.2019
Administracja publiczna Nowe technologie
Inwestycje, bankowość, ubezpieczenia eksportowe, handel zagraniczny i rozwój przedsiębiorczości to pięć najważniejszych obszarów działalności nowego systemu instytucji rozwoju. Ma go nadzorować Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.05.2019
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
W przypadku dokonania z urzędu podziału nieruchomości stanowiącej własność gminy stroną postępowania będzie ta gmina. W takiej sytuacji nie zachodzą ustawowe przesłanki do przekazania sprawy do załatwienia innemu organowi i decyzję zatwierdzającą podział wydaje wójt.
Kucharski Dominik
14.05.2019
Samorząd terytorialny
Nasza administracja korzysta co najmniej z pięciu systemów podejmowania automatycznych decyzji, np. losowania sędziów czy blokowania rachunków. Pełną wiedzę o tym, jak funkcjonują algorytmy zwykle ma tylko firma, która je przygotowała.
Jolanta Ojczyk
14.05.2019
Nowe technologie
Jeśli ocena okresowa pracownika zaginęła, to inspektor ochrony danych osobowych nie ma obowiązku badać, gdzie się ona znajduje i czy w ogóle została wydana - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sąd dodał, że nie ma to związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.05.2019
Administracja publiczna Prawo pracy RODO
Polityka miejska powinna mieć ustawowe uzasadnienie – uważają przedstawiciele Związku Miast Polskich. Ich zdaniem narzucanie ram tworzenia strategii czy wydawanie rekomendacji z poziomu rządowego jest sprzeczne z zasadą samodzielności samorządów.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.05.2019
Samorząd terytorialny
Wyborca, który chce głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego poza miejscem zameldowania, może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Trzeba to zrobić na tyle wcześniej, żeby wójt zdążył sprawdzić dane zawarte we wniosku.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.05.2019
Wybory

Dokumenty samochodu można już mieć w telefonie

Administracja publiczna Nowe technologie
mPojazd to kolejna usługa udostępniona w aplikacji mObywatel. Posiadacze smartfonów mogą ją już instalować na swoje urządzenia bezpłatnie. Odzwierciedla ona dane z dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu oraz informację o aktualnej polisie ubezpieczenia OC.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.05.2019
Administracja publiczna Nowe technologie

NIK: Więcej kontroli i więcej propozycji zmian w prawie

Finanse publiczne Administracja publiczna
W 2018 roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła więcej kontroli i wystąpień pokontrolnych w porównaniu z 2017 rokiem, więcej było także wniosków de lege ferenda, czyli o zmianę konkretnych przepisów prawa. Jak podkreśla NIK, do parlamentu trafiło 535 takich propozycji, spośród których znaczna część została zrealizowana.
Krzysztof Sobczak
13.05.2019
Finanse publiczne Administracja publiczna
Milczące załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej może być środkiem zapobiegającym zjawisku bezczynności organu, motywującym go do wywiązywania się ze swoich zadań w określonym ustawowo terminie - twierdzi prof. Zbigniew Kmieciak. Zaznacza jednak, że w praktyce urzędowej instytucja ta może też komplikować procesy administracyjne.
Krzysztof Sobczak
13.05.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Nie jest łatwo dojechać z wielu wsi do centrów gmin. Z badań wynika, że tylko jedna trzecia samorządów zorganizowała połączenia transportem publicznym z najmniejszych miejscowości. Eksperci mówią o potrzebie nowego spojrzenia na problem i wypracowania standardu, który który każda gmina powinna osiągnąć.
Katarzyna Kubicka-Żach
11.05.2019
Samorząd terytorialny
Wkrótce okaże się, które samorządy i grupy mieszkańców najlepiej współdziałały na rzecz lokalnej społeczności i zostały nominowane do nagrody Super Samorząd 2019. Tegoroczna gala rozdania nagród odbędzie się 7 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.05.2019
Samorząd terytorialny
Wyborcy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności mogą zgłosić potrzebę głosowania korespondencyjnego. Z badań wynika, że byłaby to również popularna forma dla pozostałych wyborców – mimo że najchętniej głosujemy osobiście, 65 proc. wyborców chciałaby mieć także możliwość oddania głosu korespondencyjnie.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.05.2019
Wybory
Przypominanie o zbliżającym się terminie badania technicznego i zbliżającym się końcu ubezpieczenia OC - o takie funkcje wzbogaciła się aplikacja mObywatel, która zawiera m.in. dane z dowodu rejestracyjnego pojazdu i polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Krzysztof Sobczak
10.05.2019
Rynek i konsument Administracja publiczna

NIK: Urzędy słabo chronią dane obywateli

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Dane gromadzone i przetwarzane w bazach i systemach komputerowych urzędów gmin i miast, a także w starostwach są słabo chronione - ocenia Najwyższa Izba Kontroli. I dodaje, że niestety urzędnicy nie przywiązują dostatecznej wagi do tego aby zapewnić ich bezpieczeństwo.
Krzysztof Sobczak
10.05.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Trzy poprawki o charakterze redakcyjno-precyzującym do nowelizacji ustawy o Karcie Polaka, która rozszerza działanie Karty na wszystkie kraje świata zaproponował w czwartek Senat. Nowelizacja trafi teraz z powrotem do Sejmu.
Krzysztof Sobczak
10.05.2019
Administracja publiczna

WSA: Skarbnik gminy nie skontroluje organów sołectwa

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Rada gminy przyjęła uchwałę, w której nadała skarbnikowi gminy kompetencje do kontrolowania i nadzorowania działalności organów sołectwa w sprawach finansowych. WSA w Gorzowie Wielkopolskim wyeliminował te przepisy z obrotu prawnego, ponieważ skarbnik nie jest organem gminy i tym samym nie przysługują mu kompetencje kontrolne nad jednostkami pomocniczymi.
Dorian Lesner
10.05.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Rozbieżne interpretacje prawa w sprawie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za strajk powodują, że samorządy i dyrektorzy szkół muszą sami zdecydować, jak rozwiązać ten problem. Korporacje samorządowe próbują pomóc. Mimo, że samorząd ma swobodę działania w granicach prawa, jego samodzielność finansowa jest niedookreślona.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.05.2019
Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Senat też za ułatwieniami w obrocie ziemią

Administracja publiczna Budownictwo
Działki rolne do 1 hektara oraz grunty położone w obrębie miast będzie mogła kupić także osoba nie będąca rolnikiem. Taką zmianę wprowadzi nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, którą bez poprawek przyjął w czwartek Senat.
Krzysztof Sobczak
09.05.2019
Administracja publiczna Budownictwo
Każdy uczeń ma mieć dostęp do dentysty – tak przewiduje uchwalona przez Sejm ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Ma ona dwie duże wady – za utworzenie i wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i stomatologicznych mają odpowiadać samorządy, ale pieniędzy na to nie dostaną, po drugie cały system opieki nad uczniami będzie opierać się o pielęgniarki, a tych jest za mało.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
09.05.2019
Opieka zdrowotna
Dofinansowanie w wysokości od 3 do 10 milionów euro otrzyma około 15 kompleksowych projektów. Środki przeznaczy Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dla 255 małych i średnich miast z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą. 
Katarzyna Kubicka-Żach
09.05.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Częstochowa i jej najbliższe okolice mogłyby liczyć na dużo więcej środków unijnych, jeśli powstałoby województwo częstochowskie. O złożonych na początku kadencji obietnicach przypomina prezydent miasta. Jego zdaniem to ostatni moment na ich realizację, bo trwają negocjacje w sprawie podziału pieniędzy po 2020 roku.
Katarzyna Kubicka-Żach
09.05.2019
Samorząd terytorialny
Alicja Adamczak, niemal po 18 latach, przestała być prezesem Urzędu Patentowego RP. Jej miejsce jako pełniąca obowiązki zajęła Edyta Demby-Siwek.
Jolanta Ojczyk
09.05.2019
Kolejnym krokiem po regulacji mającej zlikwidować białe plamy komunikacyjne powinno być wyznaczenie standardów w tej dziedzinie - twierdzą eksperci. Mają one określać m.in. w jaki sposób władza publiczna jest zobowiązana zapewnić obywatelom dostęp do miasta powiatowego czy mniejszej miejscowości, w jakiej częstotliwości itp.
Katarzyna Kubicka-Żach
09.05.2019
Samorząd terytorialny

Dyplomata USA: Ustawa JUST nie jest przeciw Polsce

Finanse publiczne Administracja publiczna
Stany Zjednoczone nie mają zamiaru nikomu niczego dyktować ws. mienia ofiar Holokaustu przejętego wskutek II wojny światowej, a ustawa JUST (tzw. 447) nie przypisuje Polsce win za zbrodnie nazistów - zapewnił specjalny przedstawiciel USA ds. walki z antysemityzmem Elan Carr.
Krzysztof Sobczak
08.05.2019
Finanse publiczne Administracja publiczna