Zmiana kierownika budowy jest zmianą istotną

Zamówienia publiczne

Wykonawca w złożonej ofercie w wykazie osób wpisał jako kierownika budowy Panią X. Po wyborze oferty, ale przed podpisaniem umowy, wykonawca złożył pismo informujące o zmianie kierownika budowy na...

21.01.2015