Pytanie
Zakład zwrócił się do urzędu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji innego zakładu. Pozwolenie wodnoprawne powinno określać rodzaj, ilość, stężenie i warunki odprowadzania ww. ścieków.
Czy w związku z tym do odprowadzania tych ścieków zależy zastosować § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego- dalej r.w.ś.w.z.?