Pytanie
Tutejszy organ nadzoru budowlanego prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia. Wydano odmowę wydania pozwolenia na użytkowanie z uwagi na stwierdzenia istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego – przesunięcie około 70 m trasy gazociągu. Inwestor upiera się, że jest to nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego. Inwestycja została zakończona, ale inwestor nie dopełnił formalności uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Organ wezwał inwestora do przedstawienia dokładnych danych zamieszkania uczestników procesu budowlanego: projektanta, kierownika budowy oraz informacji, co do osoby głównego wykonawcy prac związanych z realizacją gazociągu wysokiego ciśnienia. Informacje te są niezbędne do zawiadomienia ich o zamiarze przeprowadzenia kontroli na terenie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia oraz przesłuchania w charakterze świadków w tutejszym organie. Udział kierownika budowy, projektanta oraz wykonawcy w kontroli jest obowiązkowy, ponieważ ma rozstrzygnąć kwestie sporną odnoście budowy gazociągu wysokiego ciśnienia oraz do zakończenia postępowania administracyjnego w przedmiocie budowy i odstępstw (istotnych bądź nieistotnych) od zatwierdzonego projektu budowlanego gazociągu wysokiego. W odpowiedzi inwestor poinformował tutejszy organ, że osoby te były zatrudnione przez firmę wykonującą gazociąg i dane osobowe podlegają ochronie danych osobowych.
Co w takiej sytuacji należało by zrobić, jak zakończyć prowadzone postępowanie administracyjne?