Pytanie
Stronie przyznano od stycznia 2015 r. specjalny zasiłek opiekuńczy. Z oświadczenia strony wynika, że posiada ona 25-letni okres składkowy. GOPS jednak wystąpił do ZUS-u z pismem o zapytanie o przebiegu ubezpieczeń. Zgodnie z pismem ZUS-u okresem niezbędnym do uzyskania okresu ubezpieczenia społecznego, o który mowa w art. 6 ust. 2a u.s.u.s. jest okres opłacania składek wynoszący 24-lata 2 miesiące i 3 dni. ZUS jednocześnie wysłał do strony pismo o dostarczenie świadectw pracy oraz innych dokumentów w celu weryfikacji okresu ubezpieczeń.
Czy GOPS powinien zgodnie z oświadczeniem strony (że posiada 25 lat składkowych) nie opłacać składek czy zgodnie z zaświadczeniem ZUS-u składki opłacać?