Pytanie
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego widnieje zapis, że dany teren przewiduje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową (o ile nie jest uciążliwa). W słowniku pojęć zawartym w tym planie pojęcie zabudowy usługowej obejmuje: wszelkiego rodzaju usługi, z jednoczesnym zapisem, że "za usługi nie uważa się warsztatów produkcji rzemieślniczej, stacji obsługi pojazdów oraz stacji paliw i zewnętrznych myjni samochodowych". Ponadto zgodnie z ww. planem dotyczącym tego terenu ustalono, że: " część terenów przylegających bezpośrednio do pasa drogowego (w szczególności na działkach stanowiących własność miasta), a niewykorzystanych jako tereny mieszkaniowo-usługowe, można wykorzystać pod parkingi, zatoczki autobusowe, bądź inne urządzenia służące obsłudze terenów komunikacyjnych". Inwestor występujący o budowę zewnętrznej myjni samochodowej dołączył interpretację autora planu, który stwierdził, że "możliwe jest zakwalifikowanie ww. przedsięwzięcia jako zgodne z ustaleniami ww. uchwały" zgodnie z pkt: " część terenów przylegających bezpośrednio do pasa drogowego (w szczególności na działkach stanowiących własność miasta), a niewykorzystanych jako tereny mieszkaniowo-usługowe, można wykorzystać pod parkingi, zatoczki autobusowe, bądź inne urządzenia służące obsłudze terenów komunikacyjnych".
Czy interpretacja planu jest wiążąca dla organu architektoniczno-budowlanego wydającego pozwolenie i czy w ogóle można stwierdzić, że taka interpretacja jest słuszna?