Pytanie
Wójt dokonał kontroli nieruchomości pod kątem postępowania z nieczystościami ciekłymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- dalej u.u.c.p.g. W wyniku kontroli ujawniono, że ścieki z budynku mieszkalnego są nielegalnie odprowadzane przelewem z szamba do kanalizacji deszczowej, znajdującej się w ciągu drogi powiatowej. Zarządzającym tą kanalizacją jest właściwy zarząd dróg powiatowych.
Jakie kroki powinien podjąć wójt w tej sprawie, inne niż wynikające z u.u.c.p.g.?
Czy wójt powinien zgłosić do organów ścigania podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 28 ust. 4a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - dalej u.z.w.o.ś., czy może powiadomić zarząd dróg powiatowych jako poszkodowanego w tej sprawie, aby zgłosił przestępstwo?