Pytanie
Udzielono nam pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstałych z instalacji. Pojawił się nowy odpad o kodzie 16 03 03* w ilości 12 ton, którego nie ma w pozwoleniu. Jest to przeterminowany surowiec wykorzystywany do procesu podczyszczania ścieków technologicznych. Niestety, w związku z tym, iż stracił walory jakościowe i nie możemy go już wykorzystać, została podjęta decyzja o utylizacji.
Czy jest to odpad z instalacji i muszę rozszerzyć pozwolenie?
Czy jest to odpad spoza instalacji, ponieważ surowiec jest przeterminowany i nie został wykorzystany w procesie i nie muszę rozszerzać pozwolenia?