Budowa piwnicy ziemnej wymaga pozwolenia na budowę

Budownictwo

Przyjmując że piwnica ziemna jest budowlą ziemną należy stwierdzić, że na jej budowę konieczne będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, ponieważ budowle tego typu nie podlegają preferencyjnym...

22.07.2016

Wody podziemne stanowią własność Skarbu Państwa

Środowisko

Przez wodny podziemne rozumie się wszystkie wody znajdujące się pod powierzchnią ziemi w strefie nasycenia, w tym wody gruntowe pozostające w bezpośredniej styczności z gruntem lub podglebiem.Prawa...

21.07.2016

Notariusz odpowiada za niepobrany PCC

Jeśli notariusz w wyniku swojego błędu nie pobrał podatku od czynności cywilnoprawnej dokonanej w formie aktu notarialnego, a podatnik odmawia uiszczenia podatku PCC, to notariusz odpowiada całym...

21.07.2016

Wynagrodzenie wójta ustala rada gminy

Samorząd terytorialny

Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy. Natomiast wynagrodzenie wójtaustala rada gminy, w drodze...

21.07.2016

Dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia

Samorząd terytorialny

Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeśli wystąpią zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów.Dyrektor powinien o zawieszeniu zajęć powiadomić pisemnie...

21.07.2016

Wójt nie ma obowiązku odebrania psa rasy niebezpiecznej

Samorząd terytorialny

Jeśli pies rasy niebezpiecznej stanowi zagrożenie dla właściciela, wójt nie ma obowiązku jego odebrania. Wójt może jednak przeprowadzić kontrolę warunków utrzymywania psa. Gdyby okazały się...

20.07.2016

Czy place zabaw podlegają rocznej kontroli budowlanej?

Budownictwo

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany: Czy place zabaw podlegają kontroli na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy - Prawo budowlane (tzw. rocznej budowlanej)? Czy należy traktować je...

20.07.2016

Ile powinna wynosić minimalna objętość RIPOK?

Środowisko

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: Jaką objętość powinno posiadać składowisko, by mogło ubiegać się o status RIPOK (Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych )?

20.07.2016