Odpowiedź

Ubezpieczenie prowadzonej inwestycji w obcym środku trwałym to koszt pośredni.

Uzasadnienie

Inwestycje w obcych środkach trwałych stanowią, po oddaniu, środki trwałe (art. 22a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f.). Za koszt wytworzenia takiego środka trwałego, stanowiący jego wartość początkową, uważa się m.in. wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych (art. 22g ust. 4 u.p.d.o.f.). Wydatki poniesione na ubezpieczenie inwestycji w toku nie są zatem ponoszone w celu wytworzenia środka trwałego. Należy je uznać za pośrednie koszty uzyskania przychodu (art. 22 ust. 4 i 5c u.p.d.o.f.). Służą one bowiem ogólnym celom wynikającym z funkcjonowania podatnika (zabezpieczeniu przed możliwymi stratami na inwestycji w toku), a nie mają wpływu na realizowane prace i wytworzenie inwestycji w obcym środku trwałym.
Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji Ministra Finansów z dnia 27 października 2015 r., IPTPB1/4511-436/15-2/MM.

Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów