Pytanie:
Czy powiat może utworzyć młodzieżowy ośrodek wychowawczy? Do kogo należy to zadanie?

Odpowiedź:

Przepis art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o. mówi wprost, że zakładanie placówek wymienionych w art. 2 pkt 5 u.s.o., tj. młodzieżowych ośrodków wychowawczych należy do zadań własnych powiatu.

Ze względu na ponadgminny charakter zadania w zakresie oświaty publicznej, jakim jest prowadzenie takiej placówki, można prowadzenie jej uznać za zadanie powiatu na podstawie przepisu art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Tworząc młodzieżowy ośrodek wychowawczy, powiat powinien dokonać tego w trybie art. 58 u.s.o. z zachowaniem obowiązku rady powiatu, określonego w art. 58 ust. 6 u.s.o., wynikającego z art. 5c pkt 1 u.s.o., a dotyczącego założenia i prowadzenia takiej placówki, podpisania aktu założycielskiego oraz nadania jej pierwszego statutu. 

LEX Prawo Oświatowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Oświatowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami